Press

Pressmeddelande | 2015-02-06

Sju av tio bolåntagare väljer rörlig ränta

Sju av tio bolåntagare valde den kortaste räntebindningstiden för sina nytecknade bolån under januari. Reaktionerna under och efter SBAB:s kampanjerbjudande på femårig räntebindning tyder dock på att det finns en viss räntekänslighet hos bolåntagarna. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under januari valde 71 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sina nytecknade bolån hos SBAB. Detta är 17 procentenheter högre än under december, då en tillfällig sänkning av femårsräntan medförde att många valde femårig räntebindning. Andelen som valde räntebindningstider på ett till fyra år ökade från 10 procent under december till 16 procent under januari samtidigt som andelen som valde längre räntebindningstider minskade från 36 till 14 procent. I princip samtliga som valde längre räntebindningstider valde den femåriga. Den tredje vanligaste räntebindningstiden var den ettåriga som valdes av 8 procent.

Listräntorna låg still under januari, tremånadersräntan var 2,15 procent och tvåårsräntan 2,24 procent. Femårsräntan, som tillfälligt sänktes från 2,75 till 2,10 procent mellan mitten av november och december, låg också still på 2,75 procent.

- Den kraftiga uppgången i andelen som valde femårsränta i december, under den tillfälliga räntesänkningen, och efterföljande nedgång i januari, indikerar att det finns en medvetenhet och en viss räntekänslighet hos bolåntagarna. Det krävs dock rätt stora ränteändringar för att påverka låntagarnas val, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Andelen nya bolån med 1-3 månaders, 1-4 års och 5-10 års räntebindningstid samt genomsnitt 2000-2014

Samband mellan räntenivåer och efterfrågan på bindningstider

Sannolikt väljer bolåntagarna räntebindningstider utifrån en rad faktorer som lånets storlek, hushållets ekonomiska och finansiella ställning, inställningen till risk, tro på framtida ränteutveckling osv. En viktig parameter är dock räntenivåerna vid den tidpunkt räntebeslutet fattas. Samvariationen mellan andelen som väljer kortaste bindningstiden och räntenivåerna har varit hög under de senaste 10-15 åren. Framför allt verkar skillnaden mellan femårs- och tremånadersräntan vara viktig. Förändringar i denna skillnad verkar kunna förklara mer än hälften av variationerna i andelen som väljer tremånadersränta. Sambandet har dock försvagats de senaste åren.

- En låg ränteskillnad innebär en låg kostnad för att skydda sig mot framtida ränteuppgångar. Den långa perioden med låga och sjunkande räntor har dock förmodligen inneburit att bolåntagarna successivt blivit mindre intresserade av detta skydd, säger Tor Borg.

Andelen nytecknade bolån med 3 månaders räntebindningstid och skillnad mellan femårig och tremånaders boränta

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Tel: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren Informationschef SBAB 
Tel. 0706-68 38 24  karin.hellgren@sbab.se