Press

Pressmeddelande | 2015-02-06

Bokslutskommuniké 2014

Stark utveckling och god volymtillväxt under fjärde kvartalet

SBAB:s VD Klas Danielsson kommenterar:

Det goda affärsklimatet fortsatte under årets sista kvartal. Nyutlåningen ökade jämfört med tredje kvartalet både på privatsidan och på företagssidan. Ökade marknadsföringsinsatser och en mycket framgångsrik julkampanj med extra förmånliga villkor för femårslån resulterade i att vår totala utlåning vid årets slut nådde rekordnivån 261,4 mdkr.

vI december fick vi reda på att vi på privatsidan enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har Sveriges nöjdaste bolånekunder. Det är vi mycket nöjda med. Att vi har Sveriges nöjdaste bolånekunder är ett bevis på vår omtänksamhet. För att växa och få många fler kunder måste vi också vara nytänkare och utveckla vårt kunderbjudande. Vi ska se på bolån som en outvecklad, levande, spännande och dynamisk produkt full av potential med möjligheter att skapa unikitet. Vi ska inte bara lyssna på våra kunder utan vi ska överraska dem. Ett ökat fokus på hållbart företagande skapar spännande affärsutvecklingsmöjligheter där vår målsättning är att integrera hållbarhet i bolåneerbjudandet.

Det har varit ett utmanade och krävande 2014 med lednings- och organisationsförändringar, strategiförändring och kostnadseffektiviseringsprogram. Jag ser dock redan tydliga positiva resultat i form av ny energi i organisationen, ökat kundfokus och stärkt kundtillströmning. 2014 visade samtidigt på en mycket positiv verksamhetsutveckling med ökade volymer, förbättrade marginaler och stärkt lönsamhet. Finansiellt är vi starka med hög kapitaltäckning. Vår inlåning visar fortsatt god tillväxt och vår marknadsupplåning har mottagits med stark efterfrågan till för oss goda villkor. Vi uppnådde lönsamhetsmålet från vår ägare Svenska staten om lägst 10 procent avkastning på eget kapital och aktieutdelning föreslås för första gången sedan 2004.

Under 2015 och 2016 ska vi lägga grunden för ett långsiktigt starkt och konkurrenskraftigt SBAB genom att bli kostnadseffektivare med möjlighet att växa till låga marginalkostnader. Samtidigt medför den ökade regleringen i banksektorn ett resurskrävande anpassningsarbete som påverkar kostnaderna.

Den kunskap, kompetens, professionalism och omtanke om kunden som jag ser hos mina medarbetare är imponerande. Tillsammans med den styrka, det förtroende och den kännedom som under åren byggts upp i vårt varumärke har vi en fantastisk grund att skapa och bygga tillväxt från. Avslutningsvis vill jag varmt välkomna våra två nya ledningsmedarbetare Robert Burén som CIO och Elizabet Sulj Jönsson som kommunikationschef.

Fjärde kvartalet 2014 jämfört med tredje kvartalet 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till 441 mnkr (361)
 • Rörelseresultat exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader uppgick till 318 mnkr (353)
 • Räntenettot uppgick till 549 mnkr (552)
 • Kostnaderna uppgick till 223 mnkr (347), varav omstruktureringskostnader utgjorde 3 mnkr (175)
 • Kreditförlusterna uppgick netto till positivt 8 mnkr (positivt 1)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,8 procent (10,9), samt till 9,3 procent (10,7) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 29,8 procent (26,1)

Januari-december 2014 jämfört med januari-december 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 644 mnkr (1 085)
 • Rörelseresultat exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader uppgick till 1 202 mnkr (1 046)
 • Räntenettot uppgick till 2 111 mnkr (1 963)
 • Kostnaderna uppgick till 1 008 mnkr (815), varav omstruktureringskostnader utgjorde 178 mnkr (-)
 • Kreditförlusterna uppgick netto till positivt 30 mnkr (positivt 7)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,1 procent (9,5), samt till 9,0 procent (9,1) exkl. nettoresultat av finansiella poster och omstruktureringskostnader
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 29,8 procent (23,3)

För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, klas.danielsson@sbab.se


Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se