Press

Pressmeddelande | 2014-10-22

Delårsrapport 1 januari–30 september 2014

Stark resultatutveckling och ny strategi.

SBAB:s VD Klas Danielsson kommenterar:

Ett gott affärsklimat präglade tredje kvartalet och vi går in i det fjärde kvartalet med en god resultatutveckling. Att förbättra, förstärka och utveckla vårt bolåneerbjudande står i centrum. Vi har en ny Vision – Vi ska erbjuda Sveriges bästa bolån.

Strategisk inriktning

Under kvartalet fattade vi beslut om att vår strategiska inriktning skall vara kärnaffären - att fokusera på bolån – vilket innefattar bolån till privatpersoner och bostadsfinansiering till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. Konsekvensen av det strategiska beslutet blev att utvecklingen av banktjänster såsom kort- och betaltjänster avbröts samt att fonderbjudandet avvecklas. Vårt inlåningserbjudande med bra villkor kommer även fortsättningsvis att vara en viktig del av kunderbjudandet.

Fokus på kärnaffären och sänkta kostnader

De senaste årens inriktning med utveckling av ett bredare bankerbjudande för privatpersoner medförde en ofördelaktig kostnadsutveckling och ett bristande fokus på kärnaffären. Ett brett erbjudande drar allt högre kostnader på dagens allt mer regulatoriska och komplexa finansiella marknad. En breddning av kunderbjudandet medförde att nödvändigt fokus på kärnaffären inte skulle kunna ges. Den långsiktiga lönsamheten riskerade därmed att försämras. Nu ändrar vi på förutsättningarna. Vi genomför ett effektiviseringsprogram som kommer att sänka våra kostnader under 2015 och 2016. Sänkta kostnader och fokus på kärnaffären medför att förutsättningarna för en fortsatt god lönsamhet stärks. Vi har en stark position på bolånemarknaden och vi är en eftersökt partner inom bostadsfinansiering. Vårt varumärke är välkänt och starkt, våra kunder är mycket nöjda och jag är imponerad av den djupa kunskap och kompetens inom bolån som finns i organisationen. Under resterande delen av 2014 och under 2015 ska vi lägga grunden för framtida tillväxt genom att stärka kunderbjudandet och utveckla vår kundkommunikation.

Bolånemarknad under förändring

Bolånemarknaden är under förändring vilket också skapar nya möjligheter. Bankföreningen kom nyligen ut med rekommendationer gällande utökat amorteringskrav, Finansinspektionen föreslår krav på offentliggörande av faktiska bolåneräntor och svensk reglering kommer att införas med anledning av det Europeiska bolånedirektivet. Den stigande skuldsättningen är i fokus vilket gör ansvarsfull kreditgivning till en fortsatt mycket viktig fråga för SBAB.

Ett starkt SBAB

Jag tillträdde som VD den 14 augusti. Med en bakgrund som finansiell entreprenör ser jag det som en fantastisk förmån att tillsammans med mina drygt 400 kollegor ha fått möjligheten att utveckla och stärka SBAB. Jag är övertygad om att vi som en fokuserad bolåneaktör kommer att bli en vinnare på bolånemarknaden - för kunderna, för personalen och för alla oss i Sverige som tillsammans äger SBAB.

Tredje kvartalet 2014 jämfört med andra kvartalet 2014

 • Rörelseresultatet uppgick till 361 mnkr (502)
 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 353 mnkr (273)
 • Räntenettot uppgick till 552 mnkr (514)
 • Kostnaderna uppgick till 347 mnkr (219), varav omstruktureringskostnader utgjorde 175 mnkr (-)
 • Nettoeffekten av kreditförluster uppgick till positivt 1 mnkr (positivt 20)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,9 procent (14,3), och 10,7 procent (8,4) exkl. nettoresultat av finansiella poster
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 26,1 procent (23,5)
 • Nyutlåningen i kvartalet uppgick till 11,4 mdkr (11,7) och totala utlåningsvolymen till 257,4 mdkr (259,0)
 • Nyinlåningen i kvartalet uppgick till 1,8 mdkr (3,5) och totala inlåningsvolymen till 57,3 mdkr (55,5)

Januari-september 2014 jämfört med januari-september 2013

 • Rörelseresultatet uppgick till 1 203 mnkr (830)
 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 884 mnkr (911)
 • Räntenettot uppgick till 1 562 mnkr (1 520)
 • Kostnaderna uppgick till 785 mnkr (563), varav omstruktureringskostnader utgjorde 175 mnkr (-)
 • Nettoeffekten av kreditförluster uppgick till positivt 22 mnkr (positivt 36)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 12,0 procent (9,9), och 8,9 procent (10,8) exkl. nettoresultat av finansiella poster
 • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 26,1 procent (25,8)


För mer information, vänligen kontakta:

Klas Danielsson, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, klas.danielsson@sbab.se

Mikael Inglander, CFO SBAB
Telefon: 08-614 43 28, mikael.inglander@sbab.se