Press

Pressmeddelande | 2014-10-02

Fler bolåntagare binder sina räntor

Andelen bolåntagare som valde den kortaste räntebindningstiden föll till 71 procent i september från 76 procent i augusti. De långa boräntorna har fallit mest under sommaren och ligger nu på rekordlåg nivå vilket fått genomslag. Andelen som väljer den kortaste bindningstiden är dock fortfarande relativt hög. Det visar SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Under september valde 71 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån, vilket är markant lägre än under juli och augusti då andelen var 78 respektive 76 procent. Rusningen till rörligt efter Riksbankens oväntat stora räntesänkning i början av juli har därmed kommit av sig. Under september har andelen som valt räntebindningstider mellan ett och fyra år ökat från 22 till 27 procent medan andelen som valt räntebindningstider på fem år eller längre ligger kvar på 2 procent. Den treåriga bindningstiden har ökat mest i popularitet då andelen som valde den fördubblades till strax över 9 procent.

De senaste månadernas räntenedgång har fått större genomslag på de bundna boräntorna än på den rörliga tremånadersräntan. Det är förmodligen en orsak till att de längre bundna alternativen uppfattas som lite mer attraktiva nu än tidigare. Möjligheten att binda räntan i några år, till en räntenivå som är i nivå med dagens rörliga lockar en del. Fortfarande är det dock en stor andel som väljer den kortaste räntebindningstiden vilket signalerar en stark tro på fortsatt låg rörlig boränta.

- En ökad efterfrågan på längre räntebindningstider får anses vara en rimlig reaktion på att Riksbanken förmodligen har sänkt räntan för sista gången, vilket innebär små möjligheter till ytterligare nedgång i korta räntor samtidigt som räntenivåerna för bolån med långa bindningstider är rekordlåga, säger Tor Borg, Chefsekonom SBAB.

Genomsnittlig räntebindningstid ökar

Den ökade andelen som valde att binda sin bolåneränta i september medför att den genomsnittliga räntebindningstiden, som är ett mått på hur stor ränterisk bolåntagarna utsätter sig för, överskrider 10 månader i september vilket är den högsta noteringen på ett år. Så sent som i juli låg genomsnittet på endast 8 månader. Den genomsnittliga räntebindningstiden är antalet månader som det tar för att en ränteförändring skall slå igenom, under 2000-talet har denna i genomsnitt varit 14 månader.

- Bolåntagarna har från en låg nivå börjat glida över till att välja längre bindningstider, möjligen har vi under sommaren sett botten för denna gång. Det innebär i så fall att hushållen också blir lite mindre känsliga för svängningar i räntan framöver, säger Tor Borg.

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB,
telefon: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB,
telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se

Andreas Leifsson, analytiker SBAB,
telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se