Press

Pressmeddelande | 2014-08-25

Kallelse till extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Extra bolagsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum tisdagen den 16 september 2014 kl 8.30 i SBAB:s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan


Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SBAB per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 27308, 102 54 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Kallelse

Kallelsen till bolagsstämman publiceras på SBAB:s webbplats www.sbab.se tisdagen den 26 augusti 2014. Kallelsen till bolagsstämman bifogas i detta utskick.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Hellgren, presschef, SBAB
Telefon: +46 706 68 38 24, karin.hellgren@sbab.se