Press

Pressmeddelande | 2014-06-16

SCBC avslutar säkerställd rating från Standard & Poor’s

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation ("SCBC"), kommer från och med den 13 juni 2014 inte längre använda Standard & Poor’s (”S&P”) för rating av säkerställd skuld. I samband med detta besked så bekräftar S&P SCBC:s AAA-rating.

Den säkerställda ratingen från Moody’s kvarstår som tidigare. Moderbolaget SBAB Bank AB (publ) kommer fortsatt behålla rating från både S&P och Moody's.

För mer information, kontakta:

Louise Bergström, Chef investerarrelationer,
Tel: 0727-26 43 11, louise.bergstrom@sbab.se

Mikael Inglander, CFO,
Tel: 0706-62 13 14, mikael.inglander@sbab.se


AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ), med engelsk firma The Swedish Covered Bond Corporation, ”SCBC”, är ett helägt dotterbolag till statsägda SBAB Bank AB (publ). SCBC är ett kreditmarknadsbolag och den huvudsakliga verksamheten är att emittera säkerställda obligationer på den svenska och internationella marknaden. Läs mer på www.sbab.se/ir