Press

Pressmeddelande | 2014-04-25

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2014

Förbättrat resultat och fortsatt inlåningstillväxt

SBAB:s VD Per Anders Fasth kommenterar:

SBAB:s rörelseresultat under årets första kvartal uppgick till 340 miljoner kronor, och avkastningen på eget kapital till 10,8 procent. Kapitalbasen var fortsatt stark med en kärnprimärkapitalrelation på 22,6 procent, vilket överstiger målet för bankens kapitalstruktur med god marginal.

Framgången för SBAB:s sparkonton håller i sig, med en stark kund- och inlåningstillväxt. Den totala inlåningen uppgick vid utgången av kvartalet till 52 miljarder kronor. Inom utlåningsaffären fortsätter samtidigt den hårda konkurrens som präglade slutet av förra året. Utlåningen var under kvartalet stabil till privatkunder men minskade något till företag och bostadsrättsföreningar. SBAB:s totala utlåning uppgick till 258 miljarder kronor i slutet av kvartalet.

Basel I-golvet kvarstår

Finansinspektionen beslutade i mars att inte medge banker undantag från det nuvarande så kallade Basel I-golvet. Detta regelverk har inte samma koppling mellan kapitalkrav och risk i institutens tillgångar som nyare regelverk. Bland svenska banker blir den negativa effekten störst för SBAB, som har en stor andel tillgångar med låg risk. En fullständig tillämpning av de mer riskanpassade regelverken (Basel III) hade inneburit ett väsentligt lägre minimikapitalkrav. SBAB är dock välkapitaliserat även med hänsyn till övergångsreglerna från Basel I.

Investeringar och resultatfokus under 2014

I syfte att möta de höga förväntningar som dagens bankkunder har genomför SBAB investeringar i produkter, tjänster och teknik. Vi fokuserar samtidigt på effektivitet i den befintliga verksamheten för att säkerställa en god lönsamhet. Utöver kostnadseffektivisering arbetar vi aktivt med vår balansräkningsstruktur, där inlåningen förblir central och fortsätter minska beroendet av kapitalmarknadsfinansiering.

Första kvartalet 2014 jämfört med fjärde kvartalet 2013

  • Rörelseresultatet uppgick till 340 mnkr (255)
  • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 258 mnkr (135)
  • Räntenettot uppgick till 496 mnkr (443)
  • Kostnaderna uppgick till 219 mnkr (252)
  • Nettoeffekten av kreditförluster uppgick till 1 mnkr (-29), motsvarande en kreditförlustnivå på 0,00 procent (-0,05)
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 10,8 procent (8,3), och 8,2 procent (4,4) exkl. nettoresultat av finansiella poster
  • Kärnprimärkapitalrelation utan övergångsregler uppgick till 22,6 procent (23,3)
  • Nyutlåningen i kvartalet uppgick till 9,5 mdkr (11,1) och totala utlåningsvolymen till 258,0 mdkr (258,7)
  • Nyinlåningen i kvartalet uppgick till 6,1 mdkr (10,0) och totala inlåningsvolymen till 52,0 mdkr (45,9).

För mer information, vänligen kontakta:

Per Anders Fasth, VD SBAB
Telefon: 08-614 43 01, per.anders.fasth@sbab.se

Adrian Westman, informationschef, SBAB
Telefon: +46 735 09 04 00, adrian.westman@sbab.se