Press

Pressmeddelande | 2014-04-24

Beslut vid SBAB:s årsstämma 2014

Vid dagens årsstämma i SBAB Bank AB (publ) omvaldes styrelseledamötena Bo Magnusson, Jakob Grinbaum, Kristina Ekengren, Ebba Lindsö, Jane Lundgren Ericsson och Karin Moberg. Årsstämman valde Lars Börjesson till ny ledamot. Bo Magnusson valdes till ordförande och Jakob Grinbaum till vice ordförande. Christer Åberg hade innan stämman avböjt omval.

I övrigt fattades följande beslut vid stämman:

  • Beslut att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Beslut att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret och att årets resultat och det balanserade resultatet överförs till ny räkning.
  • Beslut att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamötena och verkställande direktören.
  • Beslut att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.
  • Beslut att ändra bolagsordningen.
  • Beslut att arvode till styrelseledamötena för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med
    430 000 kronor till styrelsens ordförande och med 215 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att för arbete inom av styrelsen inrättade utskott och kommittéer ska arvode om 3 500 kronor utgå per sammanträde. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentanter.
  • Beslut att välja KPMG AB till revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2015. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig revisor.

Samtliga årsstämmohandlingar hittas på SBAB:s hemsida.

För mer information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, Informationschef SBAB
Telefon: +46 735 09 04 00, adrian.westman@sbab.se