Press

Pressmeddelande | 2014-03-26

Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum torsdagen den 24 april 2014 kl 10.00 i SBAB:s lokaler på Löjtnantsgatan 21 i Stockholm.

Rätt att delta och närvara samt anmälan


Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till SBAB per e-post till bolagsstamma@sbab.se eller per post till SBAB Bank AB (publ), Juristavdelningen, Box 27308, 102 54 Stockholm och bör vara styrelsen tillhanda senast en vecka före stämman.

Kallelse

Kallelsen till årsstämman kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på SBAB:s webbplats www.sbab.se torsdagen den 27 mars 2014. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 27 mars 2014. Kallelsen till årsstämman bifogas i detta utskick.

För mer information, vänligen kontakta:

Adrian Westman, informationschef, SBAB
Telefon: +46 735 09 04 00, adrian.westman@sbab.se