Press

Pressmeddelande | 2014-02-07

Bokslutskommuniké 2013

Stark kundtillväxt men lägre resultat

SBAB:s VD Per Anders Fasth kommenterar:

SBAB:s rörelseresultat uppgick till 255 miljoner kronor för fjärde kvartalet och 1 085 miljoner kronor för helåret 2013. Avkastningen på eget kapital uppgick för helåret till 9,5 procent. Kapitalbasen var fortsatt stark med en kärnprimärkapitalrelation på 23,3 procent.

Resultatet under det fjärde kvartalet fortsatte att påverkas av den konkurrens inom bolån och fastighetsutlåning som lett till marginalpress på såväl privat- som företagsmarknaden. I kombination med ökade kostnader, delvis av engångskaraktär, blev resultatet lägre än tidigare kvartal. Resultatet ökar kraven på kostnads- och kapitaleffektivitet för att kunna tillhandahålla ett starkt kunderbjudande och samtidigt nå god lönsamhet.

Strategin kvarstår – kundupplevelse nyckeln till framgång

Den 13 januari 2014 meddelades att Carl-Viggo Östlund entledigats som VD. SBAB:s strategi att bredda och utveckla verksamheten kvarstår som tidigare. Detta innebär att SBAB även ska erbjuda vardagsnära banktjänster inom betalningar och kort, utöver dagens spar- och låneprodukter. Jag är övertygad om att kundupplevelse är nyckeln till framgång på den svenska bankmarknaden. En del av upplevelsen är att leverera nya tjänster och produkter på ett så effektivt sätt som möjligt, inte minst för att kunna erbjuda våra kunder ett bra pris.

Kundtillväxt bådar gott inför kommande banklansering

Under årets sista kvartal fortsatte den starka kundtillväxten och inflödet till SBAB:s attraktiva sparkonton. Fler än 50 000 nya kunder har öppnat sparkonto under året. Inlåningen ökade med drygt 18 miljarder kronor, motsvarande en tillväxt på 66 procent. SBAB:s marknadsandel av nyinlåningen till hushåll uppgick till hela 22 procent. Med mer än 250 000 kunder har vi redan en bra bas inför lanseringen av våra vardagsnära banktjänster.

Fjärde kvartalet 2013 jämfört med tredje kvartalet 2013

 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 135 mnkr (291) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 255 mnkr (246) 
 • Räntenettot uppgick till 443 mnkr (480) 
 • Kostnaderna uppgick till 252 mnkr (167) 
 • Kreditförlusterna uppgick till -29 mnkr (positivt 7), motsvarande
  en kreditförlustnivå på 0,05 procent (-0,01) 
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 8,3 procent (8,3) 
 • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler
  uppgick till 23,3 procent (25,8) och 6,9 procent (7,3)

Januari-december 2013 jämfört med januari-december 2012 

 • Resultat exkl. nettoresultat av finansiella poster uppgick till 1 046 mnkr (1 101) 
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 085 mnkr (500) 
 • Räntenettot uppgick till 1 963 mnkr (1 941) 
 • Kostnaderna uppgick till 815 mnkr (728) 
 • Kreditförlusterna uppgick till positivt 7 mnkr (-20), motsvarande
  en kreditförlustnivå på -0,00 procent (0,01) 
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 9,5 procent (4,2) 
 • Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler
  uppgick till 23,3 procent (16,4) och 6,9 procent (6,9)

För mer information, vänligen kontakta:

Per Anders Fasth, VD SBAB
08-614 43 01, per.anders.fasth@sbab.se

Adrian Westman, informationschef SBAB
08-614 43 29, 0735-09 04 00, adrian.westman@sbab.se