Press

Pressmeddelande | 2013-12-30

Inget boprisfall under 2014, enligt de svenska hushållen

De svenska hushållen förutspår att bopriserna fortsätter upp under 2014. En viktig förklaring kan vara att boräntorna förväntas ligga stabilt under hela året. Hushållen i Stockholms län utmärker sig genom att tro på högre prisökningar och svagare ökning av räntan. Mest försiktiga är hushållen i mellersta Norrland.

Detta visar SBAB:s enkätundersökning om hushållens bostadspris- och boränteförväntningar.

Bostadsdebatten slår inte igenom

Under hösten 2013 har debatten om hög skuldsättning och övervärderade bostäder varit intensiv, inte minst sedan ekonomipristagaren Robert Shiller uttalat sig i frågan. Debatten har dock inte fått hushållen att tro på prisfall under 2014. Eftersom hushållens förtroende för bostadsmarknaden är avgörande för utvecklingen på densamma är bedömningen betydelsefull.

Prisökningen under 2014 förväntas dock bli relativt liten, den genomsnittliga bedömningen är att priserna ökar med 1,6 procent. Ökningar förväntas ske i alla regioner men klart mest i Stockholm där ökningen spås bli 3,0 procent. Lägst ökningar spår hushållen i Sydsverige och mellersta Norrland.

En prisökning på 1,6 procent 2014 skulle innebära en övergång till en mer stabil bostadsmarknad. Enligt Valuegards statistik över svenska bostadspriser har de årliga förändringarna varierat från +16 procent till -6 procent åren 2005 till 2013. Under inget år har förändringarna varit mindre än +/- 5 procent.


Fortsatt stabil boränta
Eftersom boräntan har mycket stor betydelse för bostadsmarknaden bad vi även hushållen förutspå ränteläget om ett år. Svaren visade att den genomsnittliga bedömningen ligger på en svag ökning på 0,16 procent. 

- Svagt ökande bostadspriser och boräntor tyder på ett odramatiskt 2014 - trots frekventa varningar från olika namnkunniga experter. Räntebeskedet den 17 december som inkom efter undersökningens genomförande stärker sannolikt denna skepticism ytterligare, säger Andreas Leifsson, analytiker på SBAB.

Fakta om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden 5–11 december 2013. Frågorna har ställts via en webbenkät av CINT/SnabbaSvar.se på uppdrag av SBAB Bank. 1041 personer har svarat på enkäten. Personerna är i åldrarna 18-80 år. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. Svaren är uppdelade på kön, fyra åldersgrupper samt åtta geografiska regioner.


För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Leifsson, Analytiker SBAB
Telefon: 070-788 99 45, andreas.leifsson@sbab.se

Karin Hellgren, Presschef SBAB
Telefon: 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se