Press

Pressmeddelande | 2013-05-03

Sju av tio nya bolån har rörlig ränta trots rekordlåga bundna räntor

Trots rekordlåga räntor på de längre bindningstiderna så har inte efterfrågan på längre räntebindningstider på bolånen ökat. Andelen nya bolån med den kortaste räntebindningstiden på tre månader låg kvar på 69 procent under april, samma andel som under mars. Allra populärast är den kortaste räntebindningstiden bland bolåntagare i Stockholm.

SBABs månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner visar att andelen som valde den kortaste bindningstiden på tre månader var 69 procent i april, vilket var samma andel som i mars. Även andelen bolån med medellånga bindningstider på 1-4 år var oförändrad på 26 procent liksom bindningstider på fem år eller mer med en andel på 6 procent.

Det senaste årets trend mot kortare räntebindningstider på bolånen verkar därmed, åtminstone tillfälligt, ha dämpats. En bidragande faktor har förmodligen varit att räntorna på långa räntebindningstider sjönk mer än räntorna på korta räntebindningstider under april. Exempelvis sjönk den tioåriga listräntan med 0,28 procentenheter till 3,85 procent medan tremånadersräntan bara sjönk med 0,04 procentenheter till 2,99 procent. Faktum är att boräntorna som är fem år och längre slagit nya bottenrekord under april. Givet de historiskt låga långa boräntorna och den lilla ränteskillnaden mellan korta och långa räntebindningstider så är det förhållandevis få som väljer längre räntebindningstider.

– Sannolikheten för att Riksbanken ska sänka styrräntan har ökat den senaste tiden och det finns en förväntan bland bolåntagarna att de korta boräntorna kommer att förbli låga under en ganska lång tid framöver. Därför är det ingen rusning efter att binda räntorna trots attraktiva räntenivåer, säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.

Andelen nya bolån med kort, medellång och lång bindningstid, genomsnitt 2000-13

Valet av olika räntebindningstider ser ganska likartat ut om man jämför olika regioner. En jämförelse mellan hur bolåntagarnas val under de senaste tolv månaderna sett ut i de tre storstadsregionerna visar att i samtliga regioner dominerar tremånadersräntan medan väldigt få väljer riktigt långa räntebindningstider. Det finns en tendens till att storstadsborna är större risktagare än övriga. Stockholmare tar störst ränterisk och väljer i störst utsträckning korta räntebindningstider. Därefter följer Göteborgarna som ligger någonstans i mitten. Försiktigast bland storstadsborna är skåningarna som har en lite lägre andel korta räntebindningstider. Utanför storstäderna hittar man dock de allra försiktigaste bolåntagarna.

– Traditionellt brukar storstadsborna ha en lite större del rörliga räntor. Förmodligen finns det en generell skillnad i riskbenägenhet mellan storstad och glesbygd. En viktig faktor är dock att en högre flyttbenägenhet i storstäderna medför att många undviker att binda upp sig i långa ränteavtal som kan bli dyra att förtidsinlösa, säger Tor Borg, Chefsekonom på SBAB.

Nyutlåning till privatkunder, val av bindningstider under maj 2012-april

För mer information, vänligen kontakta:

Tor Borg, Chefsekonom SBAB
Telefon: 08-614 38 84, Mobil: 0761-18 09 02, tor.borg@sbab.se