Press

Pressmeddelande | 2013-04-18

Beslut vid SBAB:s årsstämma 2013

Vid dagens årsstämma i SBAB Bank AB (publ) omvaldes styrelseledamötena Per Anders Fasth, Jakob Grinbaum, Ebba Lindsö, Karin Moberg och Christer Åberg. Årsstämman valde Bo Magnusson, Kristina Ekengren och Jane Lundgren-Ericsson till nya ledamöter. Bo Magnusson valdes till ordförande och Jakob Grinbaum till vice ordförande.

Stämman valde KPMG AB till revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2014. Revisionsbolaget har utsett auktoriserade revisorn Hans Åkervall som huvudansvarig revisor.

Beslut om förändrade ekonomiska mål
Årsstämman beslutade om förändrade ekonomiska mål för SBAB.

Kapitalstruktur: Kärnprimärkapitalrelation ska uppgå till 18-20 %. Kärnprimärkapitalrelationen ska beräknas i enlighet med gällande regelverk enligt de definitioner som gäller under pelare 1, utan övergångsregler.

Lönsamhet: Avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 10 %. Avkastning på eget kapital ska beräknas som årets resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Utdelningspolicy: Ordinarie utdelning ska uppgå till minst 40 % av årets vinst efter skatt med beaktande av koncernens kapitalstruktur.

Kärnprimärkapitalrelationen och beslut om utdelning ska utöver målnivåerna beakta genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov. De ekonomiska målen är långsiktiga och ska utvärderas över en konjunkturcykel.

Övriga beslut

  • Beslut att de medel som enligt den fastställda balansräkningen stod till årsstämmans förfogande överförs i ny räkning och att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

  • Beslut att fastställa styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare.

  • Beslut att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 350 000 kronor till styrelsens ordförande och med 175 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter. Årsstämman beslutade vidare att för arbete inom av styrelsen inrättade utskott och kommittéer ska arvode om 3 500 kronor utgå per sammanträde.

För mer information, vänligen kontakta:

Bernd Schmitz, Presschef SBAB
Telefon: 08-614 43 94, Mobil: 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se