Press

Pressmeddelande | 2013-02-07

Bokslutskommuniké 2012

Resultatförbättring med 36 procent

SBAB Banks VD, Carl-Viggo Östlund, kommenterar:

​SBAB:s rörelseresultat exklusive nettoresultat av finansiella poster förbättrades med 36 procent för helåret, drivet av framför allt ett högre räntenetto. Vi är inne i en spännande fas där vi breddar vår affär med nya produkter och erbjudanden, samtidigt som vi har god kostnadskontroll och fortsatt låga kreditförluster.

Under det gångna året såg vi tillväxt på både ut- och inlåningssidan. Det är glädjande att så många kunder uppskattar våra sparkonton, vilket reflekteras i att vi under 2012 var den ledande aktören i Sverige avseende nyinlåning från hushåll. Framgångsreceptet är enkelt: bra ränta på sparade pengar, något vi tycker är en självklarhet att erbjuda kunderna.

Den goda tillväxten på inlåningssidan får även positiva effekter för SBAB:s finansiering. En ökande inlåning från allmänheten innebär att SBAB successivt kan minska beroendet av upplåning på den internationella kapitalmarknaden. Över tid leder det till minskad komplexitet och ett stabilare resultat.

Att SBAB befinner sig på rätt kurs bekräftas i Svenskt Kvalitetsindex årliga lån- och sparundersökning. För nionde året i följd befäster SBAB förstaplatsen i kundnöjdhet hos bostadsrättsföreningar. Bland privatpersoner avancerar vi från tredje till andra plats.

Kundernas förtroende för SBAB är en förutsättning för att vi ska vara ett framgångsrikt och hållbart företag. Vi vill ge varje kund ett unikt bemötande och en ny bankupplevelse. För att lyckas med det utvecklar vi nya produkter och närmast under våren 2013 kommer vi att lansera fonder. Vår vision är tydlig. Vi vill ge våra kunder den bästa kundupplevelsen och skapa en ny era inom bank.

Sammanfattning helåret 2012, jämfört med 2011

• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick till 1 104 mnkr (813).
• Räntenettot uppgick till 1 941 mnkr (1 618).
• Omkostnaderna uppgick till 725 mnkr (707).
• Nettoeffekten av kreditförlusterna var -20 mnkr (-8).
• Nettoresultat av finansiella poster uppgick till -601 mnkr (-349).
• Rörelseresultatet uppgick till 503 mnkr (464).
• Nyutlåningen uppgick till 34,9 mdkr (31,1).
• Inlåningsvolymen ökade till 27,7 mdkr (8,8).
• Kärnprimärkapitalrelation utan respektive med övergångsregler uppgick till 16,4% (15,0) och 6,9% (6,7).
• Under året hade SBAB en marknadsandel av nyinlåning från hushåll på 15,9%.
• I november emitterades ett nytt förlagslån om 1 mdkr.

Sammanfattning fjärde kvartalet 2012, jämfört med tredje kvartalet 2012

• Rörelseresultatet exklusive nettoresultat av finansiella poster uppgick till 265 mnkr (318).
• Räntenettot uppgick till 491 mnkr (499).
• Omkostnaderna uppgick till 192 mnkr (157).
• Nettoeffekten av kreditförlusterna var -17 mnkr (2).
• Nettoresultat av finansiella poster uppgick till 10 mnkr (-130).
• Rörelseresultatet uppgick till 275 mnkr (188).
• Nyutlåningen uppgick till 10,1 mdkr (8,1).
• Inlåningsvolymen ökade till 27,7 mdkr (24,6).


För balansräkningsposter och uppgifter om kapitaltäckning avser jämförelsesiffror inom parentes ställningen vid föregående årsskifte, förutom kvartalsisolerade tal som har föregående kvartal som jämförelse för samtliga belopp.

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Viggo Östlund, VD SBAB Bank
08-614 43 01, 0727-17 43 01, carl-viggo.ostlund@sbab.se

Bernd Schmitz, Presschef SBAB Bank
08-614 43 94, 0727-44 43 94, bernd.schmitz@sbab.se