Press

Nyhet | 2012-06-04

Svårt för kvinnor att spara, och hushållen får allt mindre pengar över

Konjunkturinstitutet ger varje månad ut en Konjunkturbarometer som huvudsakligen har ett makroekonomiskt fokus, men KI ställer också frågor till 1500 hushåll om hur den privata ekonomin ser ut, och hur hushållen ser på räntor, sparande och konsumtion.

En djupdykning bland svaren i majbarometern visar att det finns grupper som är betydligt mer utsatta än andra. Kvinnor har svårare att spara och få ekonomin att gå ihop än män, och de har mindre förhoppningar om att läget ska bli bättre det närmsta året. Det kan bero på att kvinnor har sämre förutsättningar eftersom de i genomsnitt har lägre lön, högre försörjningsbörda och oftare jobbar deltid.

Även unga och pensionärer har svårt att spara och få ekonomin att gå ihop, men de unga är betydligt mer optimistiska om att det ska bli bättre det närmsta året.  

Inställningen bland hushållen mäts med hjälp av ett nettotal som visar andelen som svarat positivt på en fråga, minus andelen som svarat negativt. Ett högre nettotal speglar alltså att en större andel är positiva.

Nettotalet visar bland annat att hushållen tycker att det blivit allt mindre fördelaktigt att spara pengar i år. Det kan bero på att de sparalternativ som finns upplevs som otrygga och ofördelaktiga. Börsen har till exempel gått ner till noll efter uppgången på 15 procent i början av året. Ett räntesparande på bankkonto ger i många fall en ränta som är lägre än inflationen på 1,5 procent. Just nu har vi med andra ord ett läge med stor osäkerhet, och samtidigt ont om trygga och bra sparalternativ.

Hushållen har också fått frågan om de får ekonomin att gå ihop. Finns det pengar över vid månadsskiftet, eller måste de ta av sparkapitalet eller låna pengar för att få det att gå runt?

Diagrammet visar att sedan mätningarna startade 1993 har allt fler haft möjlighet att spara pengar. Varken It-bubblan eller finanskrisen har haft någon större inverkan. De sista två åren har dock trenden vänt neråt. Det kan bero på att boräntorna har stigit. En rörlig boränta är nästan tre gånger så hög nu som den var 2009. Bostadspriserna stiger inte lika snabbt längre, och börsen är en skakig placering.