Press

Nyhet | 2012-03-16

Mindre press på bostadsmarknaden

I går släppte vi en ny konjunktur- och ränteprognos där vi räknar med en långsam återhämtning i den globala ekonomin under 2012 och 2013. Riskerna för mer extrema scenarion (eurokollaps, EU:s sammanbrott etc) har minskat de senaste månaderna men det är fortfarande en lång väg att gå. Svensk ekonomi rullar på, men hålls tillbaka av omvärldsutvecklingen. Riksbanken kan sänka styrräntan från dagens nivå på 1,5 procent till 1 procent jämt i juli. Därefter ligger styrräntan kvar på den nivån fram till slutet av 2013, då det är dags att börja höja igen. Långa obligationsräntor bör stiga en hel del från dagens krisnivåer, samtidigt som riskpremier (avseende bl.a. kredit- och likviditetsrisk) bör sjunka. För bolånemarknaden innebär detta sjunkande korträntor fram till slutet av 2012 och sedan en mindre uppgång fram till slutet av 2013. Långa boräntor bör vända uppåt under sommaren/hösten och ligga 1-1,5 procentenheter högre än dagens nivåer vid slutet av 2013.

Vad innebär då detta för bostadsmarknaden och prisutvecklingen framöver? Det finns fortfarande en stark underliggande bostadsefterfrågan till följd av många års lågt bostadsbyggande i förhållande till befolkningsutvecklingen. En lite svagare arbetsmarknad under 2012 och 2013 håller så klart tillbaka, vilket även en fortsatt inbromsning på bolånemarknaden gör. Mot detta ska dock ställas fortsatt låga korta boräntor. Bostadsefterfrågan kan också få en skjuts när en del av hushållens försiktiga inställning till större inköp och investeringar försvinner i takt med att den internationella finanskrisen bedarrar. När även dagens ganska stora utbud av bostäder till salu vägs in i ekvationen så talar det mesta för priser som kortsiktigt, tre till sex månader framåt, ligger kvar kring dagens nivåer och på lite längre sikt börjar röra sig uppåt.