Press

Nyhet | 2012-02-14

Svenskarna söker mer efter bolån (på internet)

Sedan en tid tillbaka följer vi statistik över hur många google-sökningar svenska hushåll gör på sökord som kan kopplas till bolån. Ett par iakttagelser kan göras:

• De senaste 6-7 åren har antalet sökningar ökat stadigt. Indexet är justerat för det totala antalet sökningar som görs vilket innebär att uppgången inte är en effekt av ett allmänt ökat användande av internetsök utan av att intresset för bolånerelaterade frågor faktiskt har ökat.

• Det finns ett ganska tydligt säsongmönster där sökningarna är färre under sommaren och kring jul, samma mönster finns på bostadsmarknaden.

• Oro på finansmarknaderna tenderar att resultera i mer sökningar, liksom ökad uppmärksamhet i media.

• Det går inte att hitta någon stark och direkt koppling mellan antalet sökningar och ökad eller minskad utlåning, men vi håller på att undersöka om det kan finnas några indirekta samband.

• Sedan årsskiftet har antalet sökningar ökat kraftigt och indexet ligger nu nära de tidigare toppnivåerna från finanskrisen 2008/09.

Varför söks det så mycket på bolån just nu? Troligtvis handlar det om att en kombination av oro på finansmarknaderna, fallande bostadspriser, medias fokus på räntemarginaler och den senaste tidens nedgång i boräntorna fått allt fler att se över räntenivåer och lånevillkor.

För mer info om söktrendindex se dagens pressmeddelande.