Press

Nyhet | 2011-10-21

Risker i fokus för Riksbanken

Arbetsmarknadsstatistiken från Statistiska centralbyrån var något som finansminister Anders Borg följde intensivt under finanskrisen. I september 2008 var den öppna arbetslösheten 6,4 procent, säsongrensat. Den steg sedan snabbt till nästan 9 procent hösten 2009.
 
I september i år var den öppna arbetslösheten 7,2 procent, vilket var lägre än väntat. Antalet sysselsatta i september var 89 000 fler än under motsvarande månad förra året. Även om arbetsmarknaden hittills inte påverkats märkbart av ökad finansiell risk och försämrade konjunkturutsikter, så är osäkerheten stor om utvecklingen framöver.
 
När Riksbanksledningen träffas för ett nytt räntemöte den 26 oktober kommer avvägningen mellan nuläget i ekonomin, som fortfarande ser ganska bra ut, och de osäkra framtidsutsikterna att vara huvudfrågan. Hur mycket ska man väga in av svårbedömda risker i räntebeslutet och i prognosen av styrräntan?
 
Vi och de flesta andra räknar med att styrräntan kommer att hållas oförändrad på 2,00 procent. Det verkar också troligt att man skruvar ner prognosen för styrräntan. Även efter nedrevideringen kommer det emellertid att vara en stor skillnad mellan noteringarna på räntemarknaden, som indikerar att styrräntan snabbt sänks till cirka 1,50 procent, och Riksbankens styrränteprognos.
 
Vår bedömning är fortfarande att räntemarknaden räknar med en allvarligare kris än vad den sannolikt blir. Men visst finns det anledning att fundera över hur Riksbanken kommer att agera framöver.