Press

Nyhet | 2011-06-28

Osäkra konjunktursignaler — säker Riksbank

Maj var en svag månad för detaljhandeln med en nedgång i försäljningen med 2,3 procent från föregående månad. Då var visserligen detaljhandeln i april riktigt stark men utfallet för maj var ändå sämre än väntat. För utrikeshandeln har mönstret varit det omvända mot detaljhandeln. April var en svagare månad för varuexporten medan maj var starkare.

Hur ser det då ut totalt sett för den svenska ekonomin? Med den statistik som nu finns tillgänglig är vår prognos att BNP under andra kvartalet ökade med 4,5 procent kalenderkorrigerat, jämfört med andra kvartalet förra året. Det är något lägre än den ökning på drygt 5 procent, som Riksbanken räknade med i sin senaste prognos i april.

Tillväxten verkar ändå vara någorlunda i linje med Riksbankens prognos. Greklandskrisen skapar förstås osäkerhet men det mesta talar för att styrräntan höjs med 0,25 procentenheter till 2 procent vid nästa räntemöte den 4 juli. Det blir det sjunde räntemötet i följd där beslut fattas om en räntehöjning.