Press

Nyhet | 2011-06-10

Godkänd start på det andra kvartalet för den svenska ekonomin

Vi har nu, i mitten av juni, en del statistik över hur den svenska ekonomin utvecklats under april och maj att analysera. Sammanfattningsvis ser det ut som om tillväxten fortsatt, det går dock att se en inbromsning i de flesta konjunkturindikatorer.

Produktionsstatistiken visar att både tjänste- och industriproduktion tuffar på. Jämfört med för ett år sedan var produktionen under april 5,6 procent högre i den privata tjänstesektorn och 10,5 procent högre i industrin. Särskilt stora har produktionsökningarna varit i elektronik-, transport- och läkemedelsindustrin. De senaste tre månaderna har dock produktionstillväxten saktat in något, omräknat till årstakt var den då 5,4 procent i tjänstesektorn och 8,0 procent i industrin. Arbetsmarknadsstatistiken visar på fortsatt gynnsam utveckling med stigande sysselsättning och minskande arbetslöshet.

Framåtblickande indikatorer som inköpschefernas index och konjunkturbarometern ger ingen entydig bild av hur snabbt inbromsningen kan väntas ske. Vissa av indikatorerna, exempelvis inköpschefsindexen för tjänstesektorn och tillverkningsindexen samt konjunkturbarometern för detaljhandeln, tyder på att tillväxten kan komma att bromsa in ganska tvärt. Däremot tyder konjunkturbarometern för bygg- och tillverkningsindustrin och hushållens förtroendeindikator på att inbromsningen blir ganska successiv.