Press

Nyhet | 2011-03-09

Styrketecken från industrin

Nedgången i industriproduktionen från november till december med 2,1 procent återtogs med råge i januari då produktionen ökade med hela 4,1 procent. Industriproduktionen kan variera mycket mellan olika månader och en jämförelse av tremånadersperioder ger därför en säkrare bild av utvecklingen. Jämförs den senaste tremånadersperioden med den föregående, så har produktionen ökat med drygt 2 procent.

Orderingången till industrin sjönk i januari med 1,6 procent från december. Nedgången låg på hemmamarknaden, efter en kraftig uppgång i december, medan orderingången från exportmarknaden ökade. Ännu märks ingen påtaglig effekt av den starka kronan på exportefterfrågan. Orderstatistiken tyder på en stark exportökning under första kvartalet.

Återhämtningen i den svenska industrin och ekonomin efter finanskrisen har gått snabbt. Frågan är nu när den höga tillväxten börjar märkas på inflationstrycket. En första indikation får vi den 10 mars när inflationen för februari publiceras.