Press

Nyhet | 2010-12-21

Litet bakåtsteg för ekonomin i december men optimismen frodas

Konjunkturbarometern för december, som mäter hushållens och företagens syn på ekonomin, visar att temperaturen i ekonomin sjunkit något från förra månaden men fortfarande ligger nära toppnoteringarna från konjunkturtopparna 2000 och 2007.

Hushålllens konfidensindikator minskade för tredje månaden i rad, men de är fortfarande väldigt optimistiska. Inflationsförväntningarna, som steg oväntat mycket i november, föll tillbaka till 2,7 procent medan ränteförväntningarna steg. Hushållen räknar med att den rörliga bolåneräntan ska vara 3,7 procent på ett års sikt, 4,2 procent på två års sikt och 4,5 procent på fem års sikt. På ett års sikt ligger förväntningarna i linje med våra egna prognoser, på två års sikt räknar vi däremot med åtminstone en halv procentenhet högre ränta och på fem års sikt räknar vi med omkring 1 procentenhet högre ränta.

Bland företagen är optimismen fortfarande hög, även om indikatorerna backade något under december i de flesta sektorer. Framför allt är konjunkturläget mycket starkt i tjänstesektorn och i byggindustrin. Byggindikatorerna ökade även i december och brist på arbetskraft har börjat bli kännbar i sektorn. Även i tillverkningsindustrin och detaljhandeln är läget starkare än normalt men inte lika starkt som i de andra sektorerna.

Optimism om konjunkturläget präglar också Konjunkturinstitutets senaste prognos för de kommande två åren. Snabb BNP-tillväxt, ökande sysselsättning, sjunkande arbetslöshet, fortsatt stora överskott i utrikeshandeln och starka offentliga finanser i skön kombination med låg inflation, en måttlig ränteuppgång och en starkare krona. Bättre kan det knappast bli?