Press

Nyhet | 2010-11-10

Svängningar i industrin ger Riksbanken problem

En svag augusti följdes av en stark september för industrins orderingång och produktion. Från augusti till september ökade orderingången och produktionen med 5,6 respektive 2,7 procent. Motsvarande siffror för utvecklingen mellan juli och augusti var minus 5,9 respektive minus 4,1 procent. Trenden för industrin är uppåt även om de månadsvisa svängningarna är mycket stora. Trots återhämtningen för industrin sedan botten i mitten av förra året är orderinflödet och produktionen ungefär 20 procent lägre än toppnivåerna före finanskrisen.

I industrin, liksom i hela ekonomin gäller det att skilja mellan höga tillväxttakter och fortsatt låga nivåer. För Riksbanken är just resursutnyttjandet en kritisk faktor för att bedöma inflationsutvecklingen. Även om man tittar på ett antal olika indikatorer för resursutnyttjandet är det svårt att få en tillförlitlig bild. Riksbankens bedömning underlättas inte precis av att statistiken för industrin svänger så kraftigt som den nu gör.