Press

Nyhet | 2010-10-22

Riksbankshöjning på tisdag men fortsatt splittring om räntebanan

Den svenska ekonomin har klarat sig jämförelsevis lindrigt undan krisen. Detta har inneburit att Riksbanken redan hunnit avveckla större delen av de extraordinära åtgärderna - likviditetsstödet till bankerna - och höjt styrräntan två gånger. Samtidigt har Riksbanken också signalerat att styrräntan sannolikt kommer att höjas upp mot 4 procent i slutet av 2013. Två i den sex personer starka Riksbanksdirektionen reserverade sig dock mot denna uppfattning vid förra räntebeslutet den 1 september och föreskev istället en räntebana - Riksbankens prognos för styrräntan - som låg mer i linje med marknadens förväntningar, där räntan bara når 2 procent under 2013.

Att det finns olika åsikter inom Riksbanken om ränta och räntebana är varken nytt eller oroande. Direktionen består av sex personer just av det skälet att olika perspektiv ska vägas in i räntebesluten. Det som är mer oroande är att det finns olika åsikter om mer grundläggande saker som hur stor hänsyn Riksbanken ska ta till den finansiella stabiliteten vid räntebesluten, hur olika risker ska vägas in i besluten, hur stor vikt som ska läggas vid olika indikatorer som börsutveckling, bostadspriser och skuldsättning och hur tungt "objektiva" modellanalyser ska väga i förhållande till "subjektiva" bedömningar. Det verkar inte heller finnas någon samsyn kring hur man ska förhålla sig i situationer där genomslaget av penningpolitiken blir annorlunda än avsett på grund av att marknadsförväntningarna skiljer sig från Riksbankens räntebana. Denna splittring skapar osäkerhet på räntemarknaderna och kan i förlängningen leda till att förtroendet för inflationsmålspolitiken försämras.

Med stor sannolikhet kommer majoriteten att rösta igenom en höjning av styrräntan vid måndagens räntemöte. De ekonomiska data som publicerats sedan förra mötet ger starkt stöd för en ytterligare höjning. Vår grundgissning är att räntebanan lämnas oförändrad. Möjligen kan majoriteten vilja höja räntebanan i närtid, dvs lägga in fler höjningar under 2011. Å andra sidan har minoriteten, i och med signalerna om konjunkturförsvagning i USA, också fått lite stöd för sin vilja att sänka räntebanan längre fram i tiden. Kanske kan det räcka för att få majoriteten med sig på en liten sänkning av ränteprognosen för 2012/13.