Press

Nyhet | 2010-06-23

Stark optimism bland svenska hushåll och företag men framtiden är osäker

Den europeiska skuldkrisen och oron på de internationella finansmarknaderna verkar ännu inte fått någon som helst effekt på den svenska ekonomin. Enligt Konjunkturbarometern för juni, som mäter stämningsläget och framtidsförväntningarna bland hushåll och företag, så är det ekonomiska läget betydligt starkare än normalt. I industrin har orderingång och produktion ökat snabbt de senaste månaderna och företagen är optimistiska om framtiden. Även i byggindustrin är återhämtningen stark. I detaljhandeln och den privata tjänstesektorn har tillväxten dämpats något i juni men är fortfarande stark. Flertalet företag räknar med att nyanställa fler framöver. Hushållen är mycket optimistiska om utvecklingen i ekonomin och räknar med sjunkande arbetslöshet och stabil inflation framöver. De flesta ser också ljust på sin egen ekonomi.

Optimismen avspeglas också i de konjunkturprognoser som publiceras. Konjunkturinstitutet räknar, i sin senaste prognos, med att BNP-tillväxten kommer att ligga över 3 procent både i år, nästa år och 2012 (genomsnittet för de senaste 30 åren är 2 procent) samtidigt som inflationen ligger väl under Riksbankens inflationsmål på 2 procent. Prognoser är alltid osäkra men i dagsläget finns det minst tre stora riskfaktorer som gör konjunkturprognoserna extra osäkra. För det första så lider den globala ekonomin fortfarande av sviterna av finanskrisen. I många länder kämpar hushåll och företag fortfarande med att få ordning på sina finanser och dra ned sin skuldsättning. Denna rebalansering kommer att hålla tillbaka global tillväxt. För det andra kan ingen med någon större säkerhet förutspå om, när och hur skuldkrisen kan smitta av sig på andra länder via finansmarknaderna. För det tredje är det mycket svårt att bedöma effekterna av alla finanspolitiska åtstramningar som kommer, framför allt i de europeiska länderna.