Press

Nyhet | 2010-05-29

Det våras för den svenska ekonomin, men riskerna ökar

Dagens skörd av ekonomisk statistik visar att den svenska ekonomin rullar på i god fart. Omsättningen i detaljhandeln var drygt 4 procent högre under mars än vad den var i fjol, den högsta ökningstakten på mer än två år. Samtidigt visade utfallet för statens budget på ett oväntat överskott i mars, beroende på oväntat stora inbetalningar av inkomstskatt, vilket också det tyder på god aktivitet i ekonomin. Även siffror över finansinstitutens utlåning under mars pekar på stigande efterfrågan. Utlåningen till hushåll fortsatte öka i rask takt, 9,1 procents årlig ökning, medan företagsutlåningen visade tecken på att ha vänt förra årets negativa trend till en svag tillväxt. Konjunkturinstitutets månadsbarometer för april tyder på att stämningsläget bland hushåll och företag fortsätter att vara gott. Förtroendeindikatorerna steg i samtliga företagssektorer med undantag för tillverkningsindustrin där den gick ned något. Hushållens förtroendeindikator steg till den högsta nivån sedan toppen på högkonjunkturen 2007.

Mot dessa positiva tillväxtsignaler skall dock ställas de negativa signaler som den grekiska skuldkrisen genererar. De grekiska problemen verkar bli allt större och de senaste dagarna har krisen på allvar smittat av sig på de andra medelhavsländerna, framför allt Portugal. Hur krisen kommer att utvecklas framöver är omöjligt att säga. Det finns en uppenbar risk att vi inte har sett det värsta och det går inte att utesluta att fler länder kan drabbas. Helt klart är att tillväxten i hela Europa kommer att hållas tillbaka av alla finanspolitiska åtstramningar och av den osäkerhet som krisen skapar. Med en stor exportsektor som har en stor andel av sin marknad i Europa så är Sverige sårbart för en svag utveckling där.