Press

Nyhet | 2010-01-29

Riksbanken är nöjd med lönebildningen men ser vissa risker

Riksbankschef Svante Öberg utvecklar Riksbankens syn på lönebildningen, i ett tal idag. På det stora hela tycker Riksbanken att lönebildningen har fungerat bra de senast tio, femton åren. Framöver räknar Riksbanken med att lönerna ökar med omkring 2,5 procent under 2010-2012.

Kvardröjande osäkerhet om tillståndet på finansmarknaderna och styrkan på konjunkturuppgången tillsammans med låga internationella pris- och löneökningar och ett lågt resursutnyttjande, både på arbetsmarknaden och på andra marknader, bidrar till den låga löneökningstakten. Tudelningen av ekonomin, med en stark inhemsk sektor och en svag exportsektor, kan ställa till problem i lönerörelsen, enligt Öberg. Skillnaderna mellan branscher och mellan regioner är större än på mycket länge. Detta skulle kunna störa samordningen och det finns därför en risk att löneökningarna kan dra iväg.

Tudelningen på lånemarknaden, med stigande hushållsutlåning och sjunkande företagsutlåning är också något som oroar Riksbanken. Färska siffror för december visar att denna utveckling fortsätter. Utlåningen till hushåll, som till största delen är bolån, ökade med 9,3 procent mellan december 2009 och december 2010. Utvecklingen under de senaste månaderna tyder inte på att det sker någon inbromsning, snarare har utlåningstakten accelererat. Företagsutlåningen har däremot fallit med 5,3 procent det senaste året och visar tecken på att falla allt snabbare.

Riksbanken sitter i ett litet dilemma för närvarande. Räntevapnet är trubbigt när olika delar av ekonomin går i olika fart. Höjer man styrräntan för att motverka den snabba skulduppbyggnaden i hushållssektorn så skadar man företagens investeringsplaner. Troligtvis kommer diskussionen om andra politiska ingrepp på lånemarknaderna att bli allt större under våren.Brödtext