Press

Bomarknadsnytt | 2018-11-30

Bomarknadsnytt nr 4 2018

Sedan det stora fallet i slutet av 2017 har bostadspriserna stabiliserats. Om boräntorna ökar i takt med vår prognos, som bygger på marknadens förväntningar om reporänteutvecklingen, kan bostadspriserna dock väntas falla ytterligare med uppemot 10 procent för riket som helhet fram till 2022. Mäklarstatistik indikerar att försäljningstappet efter införandet av det första och utvidgade amorteringskravet fortfarande är stort i framför allt Stockholmsregionen.

Bostadsbyggandet bedöms minska med 30 procent 2019 i förhållande till 2017. Oron för fortsatta bostadsprisfall, vart räntorna är på väg och det kraftiga fallet i bostadsbyggandet riskerar att ge överreaktioner på bostads­marknaden. Detta är viktigt att beakta innan ytterligare åtgärder övervägs för att minska ökningen i hushållens bolåneskulder. Den prognosticerade ränteuppgången drar upp hushållens räntekvot relativt mycket, vilket bidrar till lägre tillväxt i den privata konsumtionen. Till följd av det låsta politiska läget väntas även den offentliga konsumtionen växa svagt nästa år. Nedgången i bostadsinvesteringarna bidrar negativt till den svenska BNP-tillväxten både det sista kvartalet 2018 och för helåret 2019. Det i kombination med en svagare omvärlds­utveckling väntas bidra till att BNP 2019 växer med endast 1,3 procent. Den senaste Konjunktur­barometern låg på den lägsta nivån sedan oktober 2016 vilket stöder en sådan prognos.