Press

Bomarknadsnytt | 2018-09-28

Bomarknadsnytt nr 3 2018

Efter sommaren ser bostadspriserna ut att ha stabiliserats efter det senaste årets större nedgång. Bostadspriserna väntas dock fortsätta falla med knappt 9 procent fram till 2022 till följd av svagt stigande bostadsräntor framöver. På samma sätt som sjunkande räntor har höjt priserna sjunker dem när räntorna stiger igen.

Andelen sålda bostäder i förhållande till stocken ligger på normala nivåer. Säsongsrensade data indikerar att försäljningstappet efter införandet av det första och sedan utvidgade amorteringskravet till stor del har återtagits för Sverige som helhet. I Stockholm ser dock försäljningstappet mer varaktigt ut även om det skett en viss återhämtning. Den kraftiga ökningen av antalet påbörjade bostäder de senaste åren visar en mycket likartad utveckling som den i slutet av 1980-talet och som föregick 1990-talets fastighetskris. 1990-talets fastighetskris hade sina särskilda förklaringar men den snabba uppgången i nyproduktionen de senaste åren manar ändå till viss eftertanke. Antalet påbörjade bostäder bedöms sjunka med 30 procent 2019 i förhållande till 2017 till följd av det kraftigt ökade utbudet av nya bostäder, sjunkande bostadspriser och nedgången i efterfrågan till följd av åtstramad kreditgivning i kölvattnet av nya kreditregleringar.