Regelverk

2004 blev det möjligt för svenska banker och kreditmarknadsföretag att ge ut säkerställda obligationer enligt lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer.

Emissioner av säkerställda obligationer under den svenska lagstiftningen skedde första gången 2006. Finansdepartementet lämnade ett förslag till bestämmelser i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer som avser att tydliggöra konkursförvaltarens befogenheter vid ett emittentinstituts obestånd. Bestämmelserna innebär att konkursförvaltaren ges ett uttryckligt mandat att för konkursboets räkning uppta likviditetslån och ingå andra avtal i syfte att upprätthålla matchningen mellan den s.k. säkerhetsmassan, säkerställda obligationer och derivatavtal. Regeringen överlämnade i mars 2010 en proposition till riksdagen  "Likviditetsmatchning för säkerställda obligationer efter konkurs". Riksdagen antog den 21 april 2010 regeringens förslag. Det beslöts att de nya bestämmelserna skulle träda i kraft den 1 juni 2010.


År 2004 utfärdades även Finansinspektionens (FI) första föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer (2004:11). Mot bakgrund av ändringar i lagen (vilka delvis beskrivs ovan) samt ett allmänt behov av en översyn av föreskrifterna beslutade Finansinspektionen om nya föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer (FFFS 2013:1) vilka trädde i kraft den 1 juli 2013.

FI:s föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer