Compliance

SBAB har en oberoende Compliancefunktion som är direkt underställd VD. Compliance rapporterar muntligt löpande till VD samt skriftligt kvartalsvis till VD och styrelsen. Compliance arbetar utifrån en beslutad årsplan och ansvarar för att riskbaserat följa upp och kontrollera att verksamheten följer de lagar och regler som gäller för den tillståndspliktiga verksamheten, främst inom områdena intern styrning och kontroll, kundskydd samt marknadsuppförande. Compliance ger råd och stöd samt information och utbildning i compliancefrågor till verksamheten, vilket huvudsakligen sker genom dialog med verksamheten samt genom informations- och utbildningsinsatser på alla nivåer.


Senast uppdaterad den 4 maj 2023.