Publicerad: 15 april, 2024

60 000 skäl att energi­effektivisera sitt hus

Ett sätt att sänka sina elkostnader är att energieffektivisera sitt hus. Sedan juli 2023 finns det bidrag på upp till 60 000 kronor att söka för just detta. En möjlighet som få tycks känna till. Läs om du tillhör målgruppen och vilka möjligheter det i så fall ger och inte minst var du får mer information och hur du ansöker.

Enligt en undersökning som SBAB gjorde hösten 2023 svarade 8 av 10 villaägare att de var oroliga för att elpriserna ska bli höga även kommande vinter. Ett sätt att sänka elförbrukningen är att energieffektivisera sitt hus. Men på grund av det ekonomiska läget svarade 40 procent av de som planerat att vidta en åtgärd med syfte att förbättra energiprestandan att de skjutit åtgärden på framtiden. När ekonomin är ansträngd kan det kännas minst sagt utmanande att samtidigt investera pengar i att sänka energiförbrukningen, även om det ofta vore väldigt lönsamt på sikt.

Sedan juli 2023 finns dock möjlighet att under vissa förutsättningar få bidrag på upp till 60 000 kr för att energieffektivisera sitt hus, vilket kan underlätta. Kände du inte till det? I så fall är du i gott sällskap. Enligt vår undersökning vet knappt en av tre om att stödet finns.

Nedan kan du läsa mer om stödet. Se om du tillhör målgruppen och vilka möjligheter det i så fall ger, och inte minst var du får mer information och hur du ansöker.

Målgrupp

 • Det krävs att du äger huset och stadigvarande bor i det
 • Huset ska vara uppvärmt med el eller gas
 • Det är möjligt att få bidrag om det finns en värmepump installerad men den ska då vara äldre än 10 år
 • Bidrag går också att söka även om viss värme tillförs genom till exempel trivseleldning eller solenergi

 

Stödet i korthet

Bidraget består av två delar:

Den första delen handlar om värmesystemsåtgärder, det vill säga installation av till exempel ett vattenburet värmedistributionssystem, anslutning till fjärrvärme eller installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump.

Den andra delen handlar om klimatskärmsåtgärder, det vill säga till exempel tilläggsisolering eller byte av fönster och dörrar. Dock, för att ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, måste du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet.

 

Så mycket bidrag kan du få

 • Du kan få bidrag för upp till 50 procent av materialkostnaden som krävs för åtgärderna - högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Man kan dock inte få bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor.
 • Den som utför åtgärderna behöver vara registrerad för F-skatt. Utöver bidragen för materialkostnaderna kan man också få ROT-avdrag för 30 procent av arbetskostnaderna. ROT-avdrag kan du läsa mer om på Skatteverkets hemsida.
 • För att få del av bidraget för klimatskärmsåtgärder krävs också att du först fått stöd för värmesystemsåtgärder.


Vad kan du få bidrag för?

 • Installation av ett vattenburet eller luftburet värmesystem
 • Anslutning till fjärrvärme
 • Installation av styrbar luftvärmepump, luft-vattenvärmepump och berg- sjö eller jordvärmepump
 • Installation av luft-luftvärmepump, i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel
 • Installation av anordning för uppvärmning med biobränsle

Vill du läsa mer? Mer info om respektive åtgärd samt energimärkning hittar du på boverket.se.


Så här ansöker du

Du kan ansöka om bidraget digitalt via Boverkets e-tjänst för bidrag och stöd. Det är dock Länsstyrelsen som fattar beslut om bidraget beviljas eller ej.

Om du inte har möjlighet att ansöka digitalt kan du beställa ett ansökningsformulär från Länsstyrelsen och sedan skicka in. Ansökan ska ha kommit till Länsstyrelsen inom fyra månader från det att åtgärden påbörjats.

Teknisk specifikation eller produktinformationsblad som visar vilka egenskaper och vilken energiklass produkten eller produkterna har (om energimärkning finns för den aktuella produkten), ska bifogas ansökan.

Om åtgärden är genomförd ska man bifoga kopia av fakturor som visar kostnader för åtgärden, där det tydligt framgår hur stor del av kostnaden som avser just material.