Publicerad: 11 maj, 2021

Svårt för unga att ta sig in på bostadsmarknaden

Unga flyttar hemifrån allt senare. Amorteringskraven i kombination med höga kalkylräntor kan till viss del förklara trenden. Det visar vår nya rapport ”Unga & bolån”.

I rapporten har vi gjort en omfattande analys av hur amorteringskraven och bankernas kalkylräntor påverkar ungas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Resultatet visar att det i de tre storstadslänen är drygt 23 000 unga vuxna som begränsas av de två amorteringskraven.

– Vår analys visar tydligt att unga vuxnas möjligheter att låna till en första bostad har påverkats betydligt mer negativt av amorteringskraven än den bild Finansinspektionen ger. Detta måste rimligtvis vägas in en samlad politisk bedömning av amorteringskraven, säger Robert Boije, chefsekonom SBAB.


Höga kalkylräntor stänger ute 21 000 unga från bostadsmarknaden

Rapporten visar också att många unga i våra tre storstadslän stängs ute från bostadsmarknaden på grund av bankernas kalkylränta. Kalkylränta är det verktyg som används av bankerna för att noga pröva kundernas återbetalningsförmåga vid ett högre ränteläge än det som gäller vid kreditansökan. Bankernas kalkylräntor ligger idag mellan 6 och 8 procent med ett snitt på omkring 7 procent. Vår rapport visar att en sänkning av kalkylräntan från 7 till 5 procent skulle ge ytterligare 21 000 unga vuxna i Sveriges tre storstadsområden möjlighet att köpa en genomsnittlig etta.

– Eftersom det visar sig att kalkylräntorna utgör ett betydande hinder för unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden, och eftersom räntorna sjunkit trendmässigt över tid, är det relevant att bedöma om de kan och bör sänkas. Vi menar att det finns visst utrymme för bankerna att åtminstone under en period sänka kalkylräntan, säger Robert Boije.


Unga vuxna flyttar hemifrån allt senare

Vår rapport kikar även närmare på vid vilken ålder unga vuxna flyttar hemifrån och hur detta har förändrats över tid. Resultatet visar att det skedde ett tydligt trendbrott i flyttbeteendet i Sverige för omkring åtta år sedan. Av de som flyttar under ett år började andelen personer i åldrarna 20–24 år minska samtidigt som andelen i åldrarna 25–34 år började öka. Det finns flera tänkbara förklaringar till den förändringen, exempelvis ändrade preferenser, högre bostadspriser, förskjutning av inkomster till senare i livet, och svårare att få tillgång till hyreskontrakt. Det kan också vara så att unga vuxnas möjligheter att få ett bolån och köpa en egen bostad stegvis försämrats från omkring denna tidpunkt.

– Exakt vad som kan och bör göras för att förbättra situationen för unga beror på vilken vikt som läggs vid olika faktorer och kräver också överväganden av regering och berörda myndigheter, samt riksdagen. Även bankerna har en roll i detta. I rapporten bidrar vi med några förslag och rekommendationer riktade till både regering/riksdag, ansvariga myndigheter och bankerna, säger Robert Boije.

Ta del utav den fullständiga rapporten om "Unga & bolån".

Läs också