SBAB Bank AB (publ) årsstämma 2024

Vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ) (SBAB) den 24 april 2024 omvaldes Jan Sinclair till styrelsens ordförande. Lars Börjesson, Inga-Lill Carlberg, Jenny Lahrin, Jane Lundgren Ericsson, Wenche Martinussen, Fredrik Sauter och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter. Leif Pagrotsky lämnade styrelsen och tillkom genom nyval gjorde John Sætre.

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 963 483 600 kr, d.v.s. 49 200 kr per aktie, utdelas till aktieägaren samt att 17 563 646 946 kr överförs i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 8 maj 2024. Det noteras att styrelsen har, i det i Årsredovisningen för 2023 sid 69 intagna förslaget till vinstdisposition, lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Arvoden

Årsstämman beslutade om följande arvoden:

• Styrelsens ordförande: 591 000 kr
• Övriga stämmovalda ledamöter: 285 000 kr
• Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 69 000 kr
• Ledamot av revisions- och compliancekommittén: 55 000 kr
• Kreditutskottets ordförande: 71 000 kr
• Ledamot av kreditutskottet: 50 000 kr
• Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 53 000 kr
• Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 45 000 kr
• Ersättningskommitténs ordförande: 31 000 kr
• Ledamot av ersättningskommittén: 25 800 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.


För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB
Telefon: 076-118 79 14
E-post: catharina.henriksson@sbab.se