AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2024

Vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) den 24 april 2024 omvaldes Jan Sinclair som styrelseordförande. Jane Lundgren Ericsson, Mikael Inglander och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter.

Årsstämman beslutade om att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till vinstdisposition, innebärande att de medel som står till stämmans förfogande, 5 000 000 000 kr, d.v.s. 10 000 kr per aktie, utdelas till aktieägarna samt att 19 933 904 671 kr överförs i ny räkning. Utbetalningen är planerad att utbetalas senast 8 maj 2024. Det noteras att styrelsen har, i Årsredovisningen för 2023, sid. 14 intagna till vinstdisposition, lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utbetalning.

Arvoden

Årsstämman beslutade att arvode utgår till styrelseledamöterna med 210 100 kronor till styrelsens ordförande och med 151 100 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

Övriga beslut

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2025. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

Årsstämman beslutade att anta ny ägaranvisning samt ändring av bolagsordning.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB
Telefon: 076-118 79 14
E-post: catharina.henriksson@sbab.se