Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ)

Årsstämma i SBAB Bank AB (publ) äger rum onsdagen den 24 april 2024 kl. 9:30 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Riksdagsledamöter kan närvara fysiskt eller digitalt. Mötet hålls även digitalt via Teams för allmänheten. Anmälda deltagare erhåller en länk via e-post.

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 27 mars 2024 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 27 mars 2024.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats: www.sbab.se. Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.För mer information, vänligen kontakta:

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB
Telefon: 076-118 79 14
E-post: catharina.henriksson@sbab.se