Minskad optimism bland bostadsägarna om bostadspriserna

Det är fortfarande något fler bostadsägare som tror på stigande än fallande bostadspriser under det kommande året, men optimismen har minskat något jämfört med föregående kvartal. 31 procent tror på stigande priser och 21 procent på fallande priser. De flesta, 36 procent, tror dock på stillastående priser. Oron för negativ prispåverkan till följd av risk för stigande elpriser är fortsatt stor, även om den har minskat något. Detta visar SBAB:s mätning av drygt 1000 bostadsägares prisförväntningar (Housing Price Expectations – HPE) för årets tredje kvartal.


Fortsatt fler som tror på stigande än fallande priser – men flest tror på stillastående priser under det kommande året

SBAB har, via Kantar Sifo, frågat drygt 1000 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver (se tabell 1). Undersökningen genomfördes i slutet av augusti. Indextalet HPE (se diagram 1) som fångar prisförväntningarna på ett års sikt är positivt, viket visar att det är fler som tror på stigande snarare än sjunkande bostadspriser. 31 procent av de svarande tror på stigande priser medan 21 procent tror på fallande. 36 procent av de svarande tror dock att priserna kommer att stå stilla. Bland de som tror på stigande priser hänvisar 67 procent till ett högt efterfrågetryck som orsak till detta medan 22 procent anger sjunkande bostadsräntor.

- Bostadsägarna har en rätt splittrad bild av prisernas utveckling framöver. Nästan fyra av tio spår stillastående priser samtidigt som det är en större andel som tror på stigande än fallande priser. Det är inte helt förvånande, med tanke på att det fortfarande finns många osäkerhetsfaktorer i den mer allmänekonomiska utvecklingen kring bland annat inflationsutsikterna och ränteläget, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Majoritet tror på stigande priser på tre års sikt

På tre års sikt är det 51 procent som tror på stigande priser varav den stora majoriteten spår en ökning på maximalt 10 procent. Endast 7 procent tror på fallande priser medan 22 procent spår stillastående priser på samma horisont. Bland de som tror på stigande priser anges ett högt efterfrågetryck följt av fallande räntor, som skäl för bedömningen.

Fortsatt oro för negativ prispåverkan till följd av stigande elpriser

73 procent av de svarande bedömer att kraftigt stigande energipriser skulle kunna påverka priserna negativt – en nedgång från 76 procent från årets andra kvartal. 25 procent svarar att priserna då kommer att påverkas i hög grad och 48 procent i mindre grad.

- Även om det fortfarande verkar finnas en utbredd oro om påverkan på bostadspriserna om elpriserna skulle stiga markant framöver, så har den oron minskat lite grann i våra två senaste undersökningar. Det speglar nog de senaste månadernas faktiska nedgång i elpriserna, säger Robert Boije.


Fullständig tabell- och diagrambilaga finner du i länkat pressmeddelande.Diagram 1. SBAB Housing Price Expectations (HPE), kvartal 3 2023

Förklaring till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter läget för nyproduktionen av bostäder, och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, SBAB. Telefon: 070-269 45 91. E-post: robert.boije@sbab.se

Catharina Henriksson, Presschef, SBAB. Tel: 076-118 79 14 . E-post: catharina.henriksson@sbab.se