SBAB Bank AB (publ) årsstämma 2023

Vid årsstämman i SBAB Bank AB (publ) (SBAB) den 27 april 2023 omvaldes Jan Sinclair till styrelsens ordförande. Lars Börjesson, Inga-Lill Carlberg, Jenny Lahrin, Jane Lundgren Ericsson, Wenche Martinussen, Leif Pagrotsky och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter. Tillkom genom nyval gjorde Fredrik Sauter.

Årsstämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningen och koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

Årsstämman beslutade vidare att fastställa styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 832 277 500 kr, d.v.s. 42 500 kr per aktie, utdelas till aktieägaren samt att 13 067 470 651 kr överförs i ny räkning.

Utdelningen är planerad att utbetalas senast den 11 maj 2023. Det noteras att styrelsen har, i det i Årsredovisningen för 2022 sid 73 intagna förslaget till vinstdisposition, lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

Arvoden
Årsstämman beslutade om följande arvoden:

• Styrelsens ordförande: 567 000 kr
• Övriga stämmovalda ledamöter: 273 000 kr
• Revisions- och compliancekommitténs ordförande: 68 000 kr
• Ledamot av revisions- och compliancekommittén: 54 500 kr
• Kreditutskottets ordförande: 67 000 kr
• Ledamot av kreditutskottet: 47 400 kr
• Risk- och kapitalkommitténs ordförande: 49 500 kr
• Ledamot av risk- och kapitalkommittén: 43 300 kr
• Ersättningskommitténs ordförande: 31 000 kr
• Ledamot av ersättningskommittén: 25 800 kr

Arvode utgår inte till ledamot som är anställd i Regeringskansliet eller till arbetstagarrepresentant.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB
Telefon: 076-138 51 23
E-post: douglas.norstrom@sbab.se