AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) årsstämma 2023

Vid årsstämman i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC) den 27 april 2023
omvaldes Jan Sinclair som styrelseordförande. Jane Lundgren Ericsson, Mikael Inglander och Synnöve Trygg omvaldes som styrelseledamöter.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till resultatdisposition innebärande att 13 688 138 024 kronor överförs i ny räkning.

Arvoden
Årsstämman beslutade att arvode utgår till styrelseledamöterna med 202 000 kronor till styrelsens ordförande och med 145 300 kronor till övriga stämmovalda ledamöter. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i SBAB-koncernen.

Övriga beslut
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Årsstämman beslutade att välja om Deloitte AB till revisor för en period om ett år intill utgången av årsstämman 2024. Revisionsbolaget har meddelat att det utsett den auktoriserade revisorn Malin Lüning som huvudansvarig.

Hela stämmoprotokollet, vilket inkluderar årsstämmans samtliga beslut, går att läsa här.För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB
Telefon: 076-138 51 23
E-post: douglas.norstrom@sbab.se