Kallelse till årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)

Årsstämma i AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) äger rum torsdagen den 27 april 2023 kl. 8:00 i SBAB:s lokaler på Svetsarvägen 24 i Solna.

Kallelsen till årsstämman publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 30 mars 2023 och på SBAB:s webbplats, www.sbab.se. Att kallelse skett annonseras i Dagens Nyheter den 30 mars 2023.

Kallelsen och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats:
www.sbab.se.

Kallelsen till årsstämman bifogas detta utskick.För mer information, vänligen kontakta:

Douglas Norström, tf Presschef, SBAB
Telefon: 076-138 51 23
E-post: douglas.norstrom@sbab.se