AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2022

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké 2022 har publicerats på sbab.se/IR.

Januari–december 2022 (Januari– december 2021)

  • Rörelseresultatet uppgick till 1 978 mnkr (2 119)
  • Räntenettot uppgick till 3 787 mnkr (3 522)
  • Kostnaderna uppgick till 1 344 mnkr (1 305)
  • Kreditförlusterna (netto) uppgick till 39 mnkr (positivt 7)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 15,9 procent (16,3)
  • Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, VD SCBC
+46 8 614 38 22
fredrik.jonsson@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se