Villaägare i klimatriskutsatta områden saknar information

Majoriteten (81 procent) av Sveriges villaägare har kännedom om vad klimatrisker är. Samtidigt uppger endast en av fem att de fått tillräcklig information om de områden som svenska myndigheter bedömer är extra utsatta för klimatrisker. Detta trots att drygt hälften (55 procent) bor i just dessa områden. En majoritet (65 procent) har ingen ekonomisk buffert för att hantera klimatrisker. Detta är några av resultaten i SBAB:s årliga undersökning om klimatrisker.

Sverige är till stor del planerat och uppbyggt med utgångspunkt i vårt nordiska klimat. I takt med att klimatet förändras behöver också samhället anpassas och rustas för att hantera klimatrisker. I en ekonomisk kommentar från Riksbanken uppger de att risken för att kustnära bostäder hamnar under vatten vid extremväder ökar och att bostäder till ett värde av cirka 5 procent av bankernas totala utlåning är utsatta för denna klimatrisk i det allvarligaste klimatscenariot.

Syftet med SBAB:s undersökning är bland annat att utreda hur mycket Sveriges villaägare vet om klimatrisker, hur många som bor i klimatriskområden idag, och om de anser att den egna fastigheten är exponerad för klimatrisker idag och i framtiden. Resultaten visar att den generella kännedomen bland Sveriges villaägare är fortsatt hög då 81 procent svarar att de vet vad klimatrisker är, att jämföra med 2021 då motsvarande siffra var 85 procent. Samtidigt saknas information om hur det egna närområdet riskerar att drabbas – endast 23 procent uppger att de fått tillräcklig information om de områden som svenska myndigheter bedömer är extra utsatta för klimatrisker. Andelen har dessutom minskat tydligt jämfört med föregående år då motsvarande siffra var 29 procent.

- Det är positivt att många villaägare vet vad klimatrisker är. Samtidigt är det oroande att så få upplever att de har fått information om hur drabbat det egna närområdet riskerar att bli. Som villaägare finns det mycket man kan göra själv för att hantera klimatrisker men det kräver att man känner till att man kommer att bli påverkad och på vilket sätt. Här har alla aktörer ett ansvar att informera både befintliga och framtida husägare, säger Axel Wallin, hållbarhetschef på SBAB.

SBAB:s undersökning visar att 55 procent av villaägarna bor i något av de särskilt utsatta klimatriskområdena som MSB och SGI pekar ut i kartläggningen Nationella riskområden. Av dessa är det endast 18 procent som anger att den egna fastigheten är exponerad för klimatrisker idag eller inom de närmaste fem åren. Undersökningen visar också att det är få som har förberett sig ekonomiskt för att hantera klimatrisker – 65 procent av alla svarande uppger att de inte har någon buffert alls för detta. Jämfört med 2021 är det dock fler idag som har förberett sig ekonomiskt – då uppgav 74 procent att de inte hade en buffert.

- Även om det är svårt att veta i förväg hur den egna fastigheten kan drabbas i framtiden så är mitt råd till villaägare att börja med att undersöka om man bor i ett område som pekas ut som ett riskområde. Därefter blir det lättare att avgöra hur stor budget man behöver ha för hantering av framtida klimatrisker. Men jag tycker inte att man bara ska fokusera på riskminimering i framtiden utan också titta på anpassningar som kan göras redan idag, såsom energieffektiviserande åtgärder, säger Axel Wallin

Utdrag ur undersökningen

Vet du vad en klimatrisk är?


2021

2022

Känner inte till alls

15%

19%

Känner till lite

36%

40%

Känner till relativt väl

35%

30%

Känner till väldigt väl

14%

11%

 

Har du fått information om den lista över områden som är extra utsatta för klimatrisker som svenska myndigheter har tagit fram?


2021

2022

Ja, jag känner att jag har fått all information jag behöver

5%

5%

Ja, jag känner att jag har fått acceptabel information

24%

19%

Nej, jag känner inte att jag har fått den information jag behöver

37%

37%

Nej, jag har inte hört talas om denna lista

34%

40%

 

Bor du i något av de områden som indikerats på kartan nedan som särskilda klimatriskområden?


2021

2022

Ja, jag bor i ett av de markerade områdena

53%

56%

Nej, jag bor inte i något av de markerade områden

47%

44%

 

Hur stor budget har du för att göra klimatriskinvesteringar i din fastighet sammanlagt under de kommande 5 åren?


2021

2022

Jag har inte planerat för några investeringar

74%

66%

0 - 50 000 kr

8%

11%

50 000 - 250 000 kr

10%

13%

250 000 – 500 000 kr

5%

6%

500 000 – 1 000 000 kr

2%

3%

Mer n 1 000 000 kr

1%

1%

Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

Fakta om SBAB:s undersökning

Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB. 1000 villaägare deltog i undersökningen, som genomfördes under perioden 26–30 augusti 2022.


För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB. Tel: 0724-51 79 37. E-post: erik.bukowski@sbab.se