Insiktsrapport - elprisernas betydelse för Sveriges småhusägare

Under vintern har Sverige haft onormalt höga elpriser. Även om priserna framöver inte blir så höga som de varit under vintern talar flera faktorer för att de ändå kan bli betydligt högre än vi vant oss med. Omställningen mot mer hållbara energikällor i den svenska elproduktionen talar också för att elpriserna blir betydligt mer varierande. I en ny insiktsrapport från SBAB undersöks hur småhusägares kostnader för el har förändrats över tid. Rapporten innehåller även en analys av hur småhuspriserna kan påverkas till följd av stigande elpriser. SBAB:s chefsekonom kommenterar resultaten i en debattartikel i Dagens Nyheter idag.

Läs debattartikeln här: ”Stigande elkostnader kan slå hårt mot bostadspriser”

- Att stigande energipriser påverkar boendekostnaden per månad är nog de flesta med på, men kanske inte i vilken grad det gör det i förhållande till andra boendekostnader och hur det även kan komma att påverka bostadspriserna. Förändrade energipriser påverkar bostadspriserna på liknande sätt som förändrade räntor, säger Robert Boije, chefsekonom SBAB.

- I vår insiktsrapport tittar vi på hur småhusägarnas kostnader för el som andel av de totala boendekostnaderna har förändrats över tid och även i förhållande till inkomsterna. Vi redogör också för några prognoser över elpriserna på både medellång (fram till 2025) och lång sikt (fram till 2030). Vi tittar också på hur småhuspriserna kan komma att påverkas till följd av stigande elpriser, säger Robert Boije.

Ett urval av resultaten i rapporten

  • De senaste 15 åren har andelen eluppvärmda hus ökat från 40 till 50 procent till följd av minskat oljeberoende. Det gör småhusägare känsliga för stigande och varierande elpriser.
  • Under perioden 1994–2021 ökade elpriserna med 167 procent, att jämföra med konsumentpriserna i stort (KPI) som ökade med 38 procent. Under samma period ökade hushållens disponibla inkomster med 148 procent. Elpriserna har således ökat relativt både KPI och hushållens inkomster.
  • Sverige har inte, som brukar hävdas, låga elpriser. Åtminstone inte när alla skatter och avgifter inkluderas. Efter Belgien tillhör Sverige de länder som har absolut högst nätavgifter. Skatterna på el i Sverige är inte högst men ligger på den övre halvan.
  • Utbudet av el och överföringskapaciteten kommer troligtvis inte kunna hålla jämna steg med den ökade efterfrågan, med stigande elpriser som följd de närmaste åren.
  • EU:s integrerade elmarknad och det faktum att elpriserna exklusive skatter och avgifter har legat högre i EU än i Sverige och Sverige är nettoexportör av el, talar för fortsatt höga elpriser i framför allt södra Sverige de närmaste åren.
  • I Volue Insights långsiktsprognos väntas elpriserna mellan 2025 och 2030 stiga ytterligare för att sedan falla tillbaka något. Huvudskälen till de stigande elpriserna fram till 2030 uppges vara en kraftigt ökad efterfrågan i förhållande till utbudet, högre elpriser (exkl. avgifter och skatter) i EU än i Sverige i kombination med utbyggnaden av EU:s integrerade elmarknad och att Sverige är nettoexportör av el.
  • Ett vanligt budskap till elkunder har varit att det över tid varit billigare att välja rörligt elpris framför bundet, vilket historiskt också har stämt. Då elpriserna dock förväntas variera betydligt mer i framtiden kommer det sannolikt bli mer intressant för småhusägare att binda elpriset.
  • Om priserna på el skulle fördubblas snabbt och varaktigt, går det enligt en modellskattning inte att utesluta prisfall på runt 20 procent på eluppvärmda småhus. Ökad kunskap om det kan samtidigt ge incitament till olika energibesparande åtgärder som väsentligt kan dämpa prisfallet.

Läs hela rapporten här.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se