AB Sveriges Säkerställda Obligationers bokslutskommuniké 2021

AB Sveriges Säkerställda Obligationers (SCBC) bokslutskommuniké 2021 har publicerats på www.sbab.se/ir.

Januari–december 2021 (januari–december 2020)
• Rörelseresultatet uppgick till 2 119 mnkr (1 797)
• Räntenettot uppgick till 3 522 mnkr (3 154)
• Kostnaderna uppgick till 1 305 mnkr (1 190)
• Kreditförlusterna (netto) uppgick till 7 mnkr (negativt 21)
• Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 16,3 procent (16,3)
• Samtliga upplåningsprogram har fortsatt högsta kreditbetyg från Moody’s


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson, vd SCBC
Telefon: 08 - 614 38 22
E-post: fredrik.jonsson@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se