Attitydförändring: Villaägare kommer ta hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp

I en ny undersökning från SBAB bland villaägare i Sverige uppger hela 60 procent att de kommer ta hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp. Endast 9 procent uppgav att de tog med klimatrisker i beräkningen när de köpte sin nuvarande bostad. Samtidigt vet inte hela 72 procent var de kan få tag på information om klimatrisker.

Hur klimatförändringar kommer att påverka våra bostäder är ett ämne som på senare år börjat belysas allt mer. Den täta rapporteringen om sommarens extremväder i Sverige och internationellt har gjort frågan högaktuell. Ett syfte med SBAB:s undersökning var att ta reda på vilka konsekvenser klimatrisker skapar på bostadsmarknaden och hur beteendet hos villaköpare påverkas. Resultatet visar att många kommer agera annorlunda vid framtida husköp. En tydlig majoritet i form av 60 procent av de tillfrågade kommer att ta hänsyn till klimatrisker vid framtida husköp, jämfört med att endast 9 procent tog hänsyn till klimatrisker när de köpte sitt nuvarande hus.

- Det vi ser nu är de första stegen mot en förändrad bostadsmarknad i klimatförändringens spår. Vi kan se en tydlig attitydförändring i hur husköpare kommer att agera framöver. Det ställer krav på alla aktörer på bostadsmarknaden. Kommuner, banker, mäklare och försäkringsbolag behöver hjälpa husköpare att kunna fatta välgrundade beslut där även klimatrisker är en faktor, säger Axel Wallin, Hållbarhetschef SBAB.

För att kunna ta hänsyn till klimatrisker vid husköp krävs det att köparen har tillgång till information om vad klimatrisker är och vilka områden som bedöms kunna komma att drabbas. Det är även viktigt att förstå vilka åtgärder som kommunerna planerar att genomföra för att stävja de lokala klimatriskerna över tid. Statens geotekniska institut (SGI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en lista över områden som är extra utsatta för klimatrisker, men SBAB:s undersökning visar att få villaägare känner till den. 40 procent av de tillfrågade känner inte att de har fått den information de behöver och 34 procent har aldrig hört talas om listan. Vidare uppger 62 procent att de inte har fått information från någon om klimatrisker och 72 procent uppger att de inte vet var de kan få tag på information.

- Det kommer att krävas insatser från många olika håll för att möta det ökade behovet av information kring klimatrisker. Oron för klimatrisker ökar bland villaägare men medvetenheten och kunskapen är fortfarande låg. Som det ser ut idag är det inte lätt att veta vem som är ansvarig för att informera och var man kan hitta informationen. Om kommuner vill fortsätta locka till sig nya kommuninvånare måste de kunna besvara frågor om klimatriskernas påverkan på bostäder och tydligt visa hur de på sikt planerar att hantera dessa, säger Axel Wallin.

Idag går det att få information om klimatrisker från många olika avsändare såsom SMHI, MSB och kommunen. Den som är i färd med att köpa hus är själv ansvarig för att söka upp information som kan vara relevant inför köpet. Undersökningen visar att många anser att informationen bör delas i nära anslutning till själva bostadsaffären - 83 procent tycker att fastighetsmäklare ska vara skyldiga att informera om klimatrisker vid husförsäljningar.

Fakta om SBAB:s undersökning
Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB. 1004 villaägare deltog i undersökningen, som genomfördes under perioden 14–15 september 2021.

Utdrag ur undersökningen

Vet du vad en klimatrisk är?

Känner inte till alls

15%

Känner till lite

36%

Känner till relativt väl

35%

Känner till väldigt väl

14%


Har du fått information om den lista över områden som är extra utsatta för klimatrisker som svenska myndigheter har tagit fram?

Ja, jag känner att jag har fått all information jag behöver

5%

Ja, jag känner att jag har fått acceptabel information

24%

Nej, jag känner inte att jag fått den information jag behöver

37%

Nej, jag har inte hört talas om denna lista

34%


Tycker du att mäklare ska vara skyldiga att informera om klimatrisker vid husförsäljningar?

Ja

83%

Nej

17%


Tog du hänsyn till klimatrisker när du köpte din fastighet?

Ja

9%

Nej

87%

Vet ej

4%


Kommer du att ta hänsyn till klimatrisker vid eventuella framtida fastighetsköp?

Ja

60%

Nej

12%

Vet ej

28%


Har du fått information om klimatrisker från..

Ditt försäkringsbolag

6%

Din bank

1%

Kommunen

8%

Länsstyrelsen

4%

Staten

8%

Övriga myndigheter så som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), SGI (Statens geotekniska institut) etc.

17%

Annan

10%

Ingen

63%

Not: Avrundning till närmaste hela procenttal kan göra att siffrorna inte summerar till hundra procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se