Finansinspektionen beslutar om kapitalkrav för SBAB Bank AB (publ)

Den 24 september 2021 erhöll SBAB Bank AB (publ) (”SBAB”) beslut från Finansinspektionen om ökat kapitalbaskrav för SBAB, på individuell nivå och gruppnivå, och dess dotterföretag AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (”SCBC”). Finansinspektionens beslut är ett resultat av genomförd översyn- och utvärderingsprocess.

Enligt beslutet ska SBAB på gruppnivå (konsoliderad situation) uppfylla följande kapitalbaskrav utifrån det riskbaserade kapitalbaskravet:
- Pelare 1-krav om 8 procent (varav 4,5 procent ska uppfyllas med kärnprimärkapital)
- Pelare 2-krav om 3,35 procent (varav 2,19 procent ska uppfyllas med kärnprimärkapital)
- Pelare 2-vägledning om 0 procent

Det totala kärnprimärkapitalkravet på gruppnivå beräknas, baserat på detta, till 9,2 procent, vilket kan jämföras med SBAB:s kärnprimärkapitalrelation om 13,1 procent vid utgången av andra kvartalet 2021, vilket ger fortsatt god marginal till externa kapitalkrav och interna kapitalmål.

SBAB tilldelas samtidigt ett krav kopplat till bruttosoliditet, en så kallad Pelare 2-vägledning om motsvarande 0,3 procent som ska läggas till minimikravet om 3 procent. Det innebär ett totalt bruttosoliditetskrav och Pelare 2-vägledning om 3,3 procent.

Det riskbaserade Pelare 2-kravet om 3,35 procent avser kreditrelaterad koncentrationsrisk, ränterisk i övrig verksamhet, kommersiella fastigheter samt brister kopplat till interna modeller, av vilka de senare bidrar med 1,61 procent.

SBAB har sedan tidigare identifierat brister i interna modeller för kapitaltäckning av kreditrisk varför SBAB dels använt sig av ett självpåtaget artikel 3-påslag i kapitaltäckningen och i rapporteringen, dels genomfört ett arbete med att uppdatera de interna modellerna i IRK-systemet. SBAB:s bedömning är att implementeringen av de uppdaterade modellerna, efter Finansinspektionens godkännande, ska läka identifierade brister och därför leda till ett minskat Pelare 2-krav.

SBAB konstaterar samtidigt att den riskbaserade Pelare 2-vägledningen fastställts av Finansinspektionen till 0 procent medan Pelare 2-vägledningen avseende bruttosoliditet bestämts till 0,3 procent. Dessa vägledningar är dels ett resultat av kvantitativa stresstest dels utifrån en samlad kvalitativ bedömning och understryker återigen SBAB:s stabila affärsmodell och den låga underliggande risken i verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, SBAB
Telefon: 0724 51 79 37
E-post: erik.bukowski@sbab.se