Trots flera tecken på en svalare marknad: majoritet av bostadsägarna tror på fortsatt stigande bostadspriser

En stor majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre års sikt. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara det huvudsakliga skälet. Endast 4 respektive 3 procent tror på fallande bostadspriser på ett respektive tre års sikt.

SBAB har via Kantar Sifo frågat knappt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. En klar majoritet (65 procent) tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt, vilket är en marginell minskning jämfört med den förra mätningen, som gjordes före sommaren. 48 procent tror att priserna på ett års sikt kommer att öka med upp till 5 procent och 17 procent med mer än 5 procent. Ett högt efterfrågetryck bedöms vara huvudförklaringen. 21 procent tror att priserna står stilla på ett års sikt medan endast 4 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 54 procent av de svarande att priserna kommer att öka med upp till 10 procent och 9 procent att de kommer att öka med mer än 10 procent. Även här bedöms ett högt efterfrågetryck vara huvudförklaringen. Endast 3 procent av de svarande tror på fallande priser på tre års sikt.

- Trots att det nu finns flera tecken på en betydligt svalare bostadsmarknad är optimismen stor om den framtida prisutvecklingen bland de som redan äger sin bostad, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Vårt index visar på en betydligt mindre nedgång i optimismen jämfört med SEB:s och Erik Olsson:s respektive index, som bygger på svar från delvis andra grupper. En jämförelse av de olika indexen över tid visar att de som redan äger en bostad generellt sett är mer optimistiska om prisutvecklingen än andra grupper. Denna gång tror jag dock att det även spelat in att vår uppdatering gjordes i början av september där stigande priser i augusti, efter en nedgång under juni-juli, påverkat förväntningarna, säger Robert Boije.

Tabell och diagrambilaga nedan.

Tabell 1. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 35-36, 2021. Slumpmässigt urval viktat efter ålder och kön. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.


Diagram 1. SBAB Booli indikator (HPE) jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Kommentar till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar på Booli. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se