SBAB, Skandia och Landshypotek Bank lanserar uppförandekod för förmedlare av bolån

Inom ramen för hållbar kreditgivning, ansvarstagande och förtroendeskapande arbete har SBAB, Skandia och Landshypotek Bank tagit fram en uppförandekod för bolåneförmedlare. Uppförandekoden säkerställer med sina krav en enhetlighet i förmedlarbranschen avseende bland annat kunskapskrav och regelefterlevnad för förmedlarens personal, samt att ersättning i samband med bolåneförmedling följer de ersättningsregler för personal som gäller för banker vid kreditgivning i form av endast fast ersättning.

Banker som erbjuder bolån har ansvar att tillse att kundens bästa alltid tas tillvara. Ansvaret omfattar även när en tredje part i form av en förmedlare på uppdrag av banken, förmedlar en bolånekund till banken. För att säkerställa detta ansvar och verka för ett högt förtroende för branschen har SBAB, Skandia och Landshypotek Bank (Bankerna) tagit fram en uppförandekod för bolåneförmedlare som ska gälla för alla bolåneförmedlare som Bankerna samarbetar med. Andra banker som samarbetar med bolåneförmedlare är välkomna att ansluta sig till användandet av uppförandekoden.

Uppförandekoden är uppdelad i grundkrav som måste uppfyllas samt ett antal områden där det finns en förväntan om att förmedlaren ska agera etiskt. Befintliga och nya samarbetspartners till Bankerna omfattas av uppförandekoden.

- Uppförandekoden är ett tydligt exempel på hur vi driver vår affär in i framtiden med hållbarhet och ansvarstagande i fokus. Tillsammans med andra branschaktörer blir vi ännu starkare och kan driva förändring som stärker förtroendet för hela branschen, säger Klas Danielsson, VD SBAB.

- Vi är en ny aktör på svensk bolånemarknad och vill gärna vara med och bidra till öppenhet, transparens och enkelhet. Våra kunder ska alltid kunna känna sig trygga, oavsett om de ansöker om bolån direkt hos oss eller via en förmedlare, säger Catharina Åbjörnsson Lindgren, affärschef på Landshypotek Bank.

- Genom att gemensamt säkerställa spelreglerna för förmedling av bolån adderar vi konsumentnytta, trygghet och transparens i hur bolån förmedlas av externa förmedlare. Kunderna ska känna samma trygghet oavsett om de vänder sig direkt till oss eller till någon av våra samarbetspartners, säger Johanna Cerwall, vd på Skandiabanken.

Uppförandekoden bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030
Uppförandekoden för bolåneförmedlare är en del av Bankernas hållbarhetsarbete och bidrar till att nå de globala hållbarhetsmålen:
• Nr 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
• Nr 12. Hållbar konsumtion och produktion.
• Nr 17. Genomförande och globalt partnerskap.

Uppförandekoden tillser att bolåneförmedlaren uppfyller följande grundkrav:
• Har tillstånd från Finansinspektionen att förmedla bostadskrediter enligt lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.
• Att all relevant personal har den kunskap och kompetens som krävs, samt innehar SwedSec-licensiering med krav på regelefterlevnad eller annan motsvarande licensiering.
• Endast tillämpar fast ersättning för de som arbetar med bolån. Ingen rörlig ersättning i någon form som är kopplad till förmedlingen av bostadskrediter, varken direkt eller indirekt.
• Hjälper kund att hitta en långsiktig finansieringslösning till sin bostad, och genom att sprida ekonomisk kunskap verka för att stärka kundens ställning.

Utöver grundkraven förutsätts bolåneförmedlare i uppförandekoden agera enligt följande:
• Verka för en sund, säker, stabil och ansvarsfull verksamhet.
• Bidra till att stärka förtroendet för förmedlarbranschen i sin helhet.
• Verka för god konkurrens.
• Handla hederligt, rättvist, transparent och professionellt med beaktande av konsumentens rättigheter och intressen.
• Bolåneförmedlingen ska grunda sig på information om kundens förhållanden och särskilda krav samt rimliga antaganden om de risker för kunden som kan uppstå under bolånets löptid.
• På ett klart och tydligt sätt ge kunden den information som krävs vid förmedlingen av ett bolån samt i marknadsföringen därav.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se