Högsta noteringen i hushållens boprisförväntningar sedan mätningen påbörjades

En mycket stor majoritet av de som äger sin bostad tror på fortsatt stigande bostadspriser på både ett och tre år sikt. Noteringen i SBAB:s boprisindikator HPE är den högsta sedan mätningen påbörjades. En mycket liten andel tror på fallande bostadspriser.

Tro på fortsatt stigande bostadspriser bland bostadsägare

SBAB har via Kantar Sifo frågat knappt 1100 bostadsägare om vad de tror om bostadsprisernas utveckling framöver. Undersökningen är årets andra kvartalsvisa mätning. En klar majoritet, 74 procent, tror att bostadspriserna stiger på ett års sikt; 42 procent med upp till 5 procent och 32 procent med mer än 5 procent. 83 procent bedömer att de kommer göra det på grund av ett högt efterfrågetryck. 21 procent anger värdehöjande renovering av bostaden som skäl (flera alternativ kunde väljas samtidigt). 11 procent tror att priserna står stilla på ett års sikt medan endast 2 procent tror att de sjunker.

På tre års sikt tror 70 procent av de svarande att priserna kommer att öka; 54 procent med upp till 10 procent och 16 procent med mer än 10 procent. Även här anger 83 procent av de svarande ett högt efterfrågetryck som huvudförklaring. Endast 2 procent av de svarande tror på fallande priser med upp till 10 procent på tre års sikt. Noll procent av de svarande tror att priserna ska falla med mer än 10 procent på tre års sikt.

- Bostadsägarna är fortsatt mycket optimistiska vad gäller bostadsprisernas utveckling för de närmaste åren. SBAB:s boprisindikator HPE uppvisar nu den högsta noteringen sedan mätningarna påbörjades. Hushållen är betydligt mer optimistiska än vad vi är i våra prognoser, där vi spår en liten nedgång i bostadspriserna de närmaste åren till följd av stigande boräntor, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

- Bland det fåtal som tror på fallande bostadspriser anges stramare kreditregler som det främsta skälet, följt av politiska åtgärder som höjd fastighetskatt och stigande boräntor. Det är dock uppenbart att majoriteten av bostadsägarna inte oroar sig nämnvärt över dessa faktorer, säger Robert Boije.

Tabell 1. SBAB Booli Housing Price Expectations (HPE)

Anm. Undersökningen genomförd av Kantar Sifo under vecka 18, 2021. Till följd av avrundningar behöver inte siffrorna summera till hundra procent.

Diagram 1. SBAB Booli indikator (HPE) jämfört med SEB:s och Erik Olssons

Kommentar till diagrammet: Visar andelen svarande som tror på stigande minus andelen svarande som tror på sjunkande priser på ett års sikt. SBAB/Booli frågar bostadsägare, SEB både bostadsägare och de som hyr. Erik Olsson frågar de som går på bostadsvisningar.

Anm. SBAB Housing Price Expectations (HPE) är en av tre indexserier som SBAB och Booli tar fram för att brett undersöka temperaturen på bostadsmarknaden. De andra två är SBAB Booli Housing Market Index (HMI) som mäter läget för nyproduktionen av bostäder och SBAB Booli Housing Price Index (HPI) som mäter den faktiska prisutvecklingen på bostäder utifrån samtliga registrerade bostadsförsäljningar. De första två indexen publiceras kvartalsvis och det senare månadsvis.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Boije, Chefsekonom, 070-269 45 91, robert.boije@sbab.se

Erik Bukowski, Presschef, 072-451 79 37, erik.bukowski@sbab.se