Press

Pressmeddelande | 2018-11-12

Den rörliga och femåriga boräntan väntas gå upp med 1 respektive 1,5 procentenheter till 2022

Boräntenytt nr 4, 2018: Riksbanken bedöms vänta med att höja reporäntan tills efter årsskiftet vilket håller nere de rörliga boräntorna i närtid. Fortsatt låga globala realräntor talar för att både de korta och långa boräntorna ligger kvar på historiskt låga nivåer de närmsta åren även om de kommer att stiga när Riksbanken höjer reporäntan och börjar fasa ut innehavet av statsobligationer. 3-månadersräntan väntas gå upp med drygt 1 procentenhet till 1 januari 2022 och femåringen med 1,5 procentenheter. Skillnaden mellan de bundna och rörliga boräntorna är ovanligt liten för tillfället men väntas stiga något framöver. Det ser just nu därför ut att vara ett gynnsamt läge att binda räntan för den som föredrar en förutsägbar räntekostnad. Trots historiskt liten skillnad mellan de rörliga och bundna räntorna har andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta hittills legat kvar på höga nivåer. Den andelen bedöms sjunka tillbaka något framöver.

Trots att både inflationen mätt med Riksbankens målvariabel KPIF och inflationsförväntningarna under en längre tid legat i linje med inflationsmålet väntas Riksbanken avvakta med att höja reporäntan till i februari.

- Vår bedömning är att majoriteten i Riksbankens direktion verkligen vill säkerställa att även den underliggande inflationen rensad för volatila energipriser kommer upp något innan reporäntan höjs med 25 punkter, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Både de rörliga och de bundna boräntorna bedöms ligga kvar på historiskt låga nivåer de närmsta åren även om de väntas stiga när Riksbanken börjar höja reporäntan och fasa ut innehavet av statsobligationer.

- Strukturella faktorer som håller tillbaka de globala realräntorna och som också påverkar Sverige talar för fortsatt låga både rörliga och bundna boräntor de närmsta åren ur ett historiskt perspektiv, även om de kommer gå upp. Vår prognos är att 3-månadersräntan går upp med drygt 1 procentenhet till 1 januari 2022 och femåringen med 1,5 procentenheter jämfört med idag, säger Robert Boije.

Under mycket lång tid har det, med facit i hand, varit billigare att välja rörlig ränta. Skillnaden mellan de bundna och rörliga boräntorna är dock ovanligt liten för tillfället. För de bolånetagare som föredrar en förutsägbar räntekostnad i ett läge där bedömningen är att räntorna är på väg upp och som kanske har små marginaler i sin ekonomi kan det just nu därför vara ett mycket gynnsamt läge att binda räntan.

- Den historiskt lilla skillnaden mellan bundna och rörliga räntor tillsammans med ett litet ytterligare fallutrymme för den rörliga räntan om prognosen om höjda räntor skulle slå fel talar för att kostnaden av att binda räntan nu är relativt liten, säger Robert Boije.

De senaste åren har hushållen ändrat sitt beteende. Trots sjunkande skillnad mellan de rörliga och bundna räntorna har andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta varit fortsatt hög. Tidigare sjönk andelen nya lån med rörlig ränta när skillnaden mellan rörliga och bundna räntor sjönk.

- Vi bedömer dock att andelen bolånetagare som väljer rörlig ränta kommer att sjunka tillbaka något i närtid när nu Riksbanken så tydligt aviserat att reporäntan snart kommer att börja höjas och innan skillnaden mellan de rörliga och bundna räntorna ökar igen, säger Robert Boije.

- Spreaden mellan den rörliga och de bundna räntorna kommer rimligen att öka när Riksbanken börjar fasa ut innehavet av statsobligationer, säger Robert Boije.

 

Aktuell prognos över boräntor med olika bindningstider (snitträntor på marknaden)

Procent

1 jan

3 mån

1 år

2 år

3 år

4 år

5 år

2019

1,6

1,6

1,6

1,7

2,0

2,1

2020

2,0

2,1

2,2

2,3

2,7

2,8

2021

2,4

2,5

2,6

2,7

3,1

3,2

2022

2,6

2,7

2,8

3,0

3,4

3,5

Källa: SBAB


Boräntenytt ingår tillsammans med Bomarknadsnytt i SBAB:s nya publikationsserie Vart är vi på väg? och publiceras ca sex gånger per år. Rapporten tillhandahåller en analys av boränteutvecklingen ur ett makroekonomiskt perspektiv och en prognos över boräntor med olika löptider. Den tillhandahåller också aktuell marknadsinformation och allmän information inför val av räntebindningstid. Prognosen över boräntorna för olika bindningstider avser den allmänna marknadsutvecklingen och inte SBAB:s räntor. Ladda ner rapporter här Pdf, 323.1 kB..


För mer information, kontakta gärna:

Robert Boije, Chefsekonom, redaktör för Vart är vi på väg?, 0702-69 45 91, robert.boije@sbab.se

Karin Hellgren, Chef Extern kommunikation SBAB, 0706-68 38 24, karin.hellgren@sbab.se